Gratis råd­givning om kulturvärden på din gård

Är du jordbrukare eller trädgårdsföretagare inom jordbruk och trädgård i Kalmar län? Kalmar läns museum erbjuder under 2018 – 2019:

  • Besök av bebyggelseantikvarie med särskild kompetens kring odlingslandskapets bebyggelse och kulturmiljöer.
  • Samtal och rundvandring i din miljö, med fokus på dina/era särskilda frågeställningar.
  • Information om byggnadsvårdsprinciper och hjälp att prioritera åtgärder.
  • En skriftlig rådgivningsplan för din/er gård (levereras efter besöket).

Den svenska staten avsätter tillsammans med den Europeiska Unionen medel för kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.Tack vare bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län och landsbygdsprogrammet ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP kan Kalmar läns museum erbjuda gratis enskild rådgivning, individuellt anpassad.

Rådgivningen syftar till att öka kunskapen om vård, skötsel och eventuell restaurering av kulturvärden knutna till gårdsmiljöer, samt bidra till ökad förståelse av de historiska sammanhangen. Skötselråden syftar till att främja ett långsiktigt bevarande och en hållbar utveckling.

För intresseanmälan kontakta:
Susann Johannisson, Kalmar läns museum, 0480-45 13 42,
070-512 36 11, susann.johannisson@kalmarlansmuseum.se

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-05 | skapad: 2018-11-22

Kulturmiljö

  2019 Landsbygdsutvecklingspriset

Landsbygdsutvecklingspriset är instiftat för att stimulera utveckling av landsbygden i kommunen. Priset kan tilldelas by, samhälle, förening, organisation, företag eller [...]

  Allmänt kulturmiljö

I inledningsparagrafen till kulturminneslagen står det att "det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för [...]

  Kulturmiljöprogram för Nybro kommun

Just nu pågår arbetet med att förnya och digitalisera Nybro kommuns kulturmiljöprogram. Det befintliga programmet är från 1988, "Kulturminnesvård i [...]

  Byggnadspriset

Nybro kommuns byggnadspris tilldelas byggnad som förtjänstfullt bidrar till Nybro kommuns kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse eller som förnyar Nybro kommuns moderna [...]

  Nybro kommuns industriarv

Rapporten syftar till att beskriva några kulturhistoriskt sett viktiga industrimiljöer i Nybro kommun, med avseende på deras industrihistoriska innehåll och [...]

  Nybro stadsdelar kulturutredning

I denna rapport görs kulturhistoriska och karakteriserande beskrivningar av 11 stycken stadsdelar i Nybro. Rapporten utgör ett resultat av projektet [...]