Viktig information om metaller runt glasbruk

Det pågår forskning och studier kring förekomsten av metaller runt glasbruk och vilka risker det kan föra med sig för boende i närheten. De resultat som hittills framkommit genom det arbete som Linnéuniversitetet och Arbets- och Miljömedicin i Linköping och Lund gjort, indikerar vissa förhöjda cancerrisker för glasbruksarbetare och boende kring glasbruk. Informationen föranleder ett behov av att vidta försiktighetsåtgärder i väntan på forskningsresultat.

Det som lett till dagens förhöjda cancerrisker behöver inte göra det i framtiden. Detta ska forskningen försöka ge svar på och även risken med att utveckla andra folkhälsosjukdomar. Men eftersom det rör sig om metaller som är skadliga för hälsan, finns det anledning att redan nu göra vad man kan för att minska sin exponering.

  • Föroreningarna och deras effekter beror på gamla synder och inte på dagens industri.
  • Långsiktigt arbete pågår för att åtgärda gamla miljöföroreningar.
  • Det är inte farligt att gå på förorenad mark.
  • Turister och tillfälliga besökare påverkas generellt inte av metallföroreningarna, eftersom de inte har exponerats under lång tid.
  • För att man ska påverkas negativt av metallföroreningar, måste man ha fått i sig metallerna på något sätt under lång tid, exempelvis kan det vara genom förorenat brunnsvatten, förhöjda metallhalter i grönsaker, bär, svamp, arbete med metaller, inandning osv. Forskning pågår för att närmare studera vilka exponeringsvägar som har störst betydelse och vilka effekter som kan kopplas till exponeringen.
  • Grönsaker, frukt och bär som har odlats i befintlig trädgårdsjord kan innehålla förhöjda metallhalter.
  • Även om metallhalterna i grönsaker, frukt och bär skulle ha varit förhöjda, så måste man ha ätit av dem kontinuerligt under lång tid för att eventuella negativa effekter ska uppstå. Det är inte farligt att äta dem någon gång ibland.

 Enkla råd till dig som bor vid ett glasbruksområde – PDF (69 kB)

 Forskningsinformation från arbets- och miljömedicin med flera – PDF (326 kB)

 Forskningsinformation från Linnéuniversitetet – PDF (462 kB)

 Resultat från registerstudie – PDF (175 kB)

Om Glasrikeuppdraget

Glasrikeuppdraget är ett regeringsuppdrag som drivs av Länsstyrelsen i Kronoberg tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar, regionförbunden i de båda länen samt de fyra glasrikeskommunerna Uppvidinge, Lessebo, Emmaboda och Nybro.

I uppdraget ingår bland annat att utveckla industriell utveckling och besöksnäring. Glasrikeuppdraget ansvarar också för att samordna information rörande saneringsfrågan i förorenad mark kring de gamla glasbruken.

Läs mer om Glasrikeuppdraget på  www.glasrikeuppdraget.se

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-03 | skapad: 2015-10-13

Projekt inom Hållbar utveckling

  Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi kan beskrivas som ett system där avfall i princip inte uppstår utan resurser kan behållas i samhällets kretslopp [...]

  Uthållig kommun

Uthållig kommun var ett samarbete mellan Energimyndigheten och ett antal utvalda kommuner i landet. Uthållig kommun drevs i tre olika [...]