Pågående arbete med förorenade områden

Inom Nybro kommun pågår ett antal projekt inom arbetet med förorenade områden.

Pukeberg

Nybro kommun arbetar med en åtgärdsförberedande undersökning inom Pukebergs glasbruksområde. Undersökningen finansieras genom statsbidrag, och Nybro kommun har anlitat SWECO Management AB att planera och genomföra undersökningen, som ska färdigställas under 2015. När själva saneringen kommer påbörjas är i dagsläget inte känt, utan beror på bland annat tilldelning av statsbidrag mm.

Glasrikeuppdraget och Gadderås

Under 2012 beslutade regeringen att ”ge länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län, samt erbjuda samverkansorganen i de båda länen att för regeringens räkning genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket”, det s.k. ”Glasrikeuppdraget”.

SGU (Sveriges geologiska undersökning) agerar huvudman för det fortsatta arbetet med att utreda och efterbehandla före detta glasbruk i Glasriket, för de bruk där ansvarig saknas.

Projektet är pågående och i dagsläget drivs en förstudie om avfallshantering, samt huvudstudie för Gadderås nedlagda glasbruk. Huvudstudien ska färdigställas under 2015.

Nedlagda hushållsdeponier

Ett projekt drevs inom ramen för Miljösamverkan Sydost under 2010–2013, med syftet att inventera och prioritera gamla nedlagda hushållsdeponier.
Arbetet med att undersöka deponierna planeras att påbörjas 2015, och kommer pågå under flera år. Nybro kommun har prioriterat att börja undersöka Svartbäcksmåla nedlagda deponi.

Forskning

Miljöinnovation i Glasriket
VINNOVA har tillsammans med Glasriketuppdraget beviljat nästan 4,3 miljoner kronor till det drygt treåriga projektet Glasdeponier – från usch till resurs! som Glafo leder. Det går ut på att omvandla ett problem, avfallshögar med gammalt kristallglas, till en miljöinnovation utan farliga ämnen. I projektet utvecklas en teknik där deponerat kristallglas återanvänds som glasråvara som kan bli nya glasprodukter efter att bly, arsenik och antimon avskilts. Metallerna blir till råvaror som kan säljas. För mera information se  www.glafo.se

Linneuniversitetet:
Sedan 2012 pågår forskning vid Linnéuniversitetet som handlar om risker för människor som bor runt glasbruk. I Kalmar och Kronobergs län har glas producerats på ett stort antal platser, och runt många av glasbruken har höga halter av tungmetaller uppmätts i mark vid tidigare miljötekniska undersökningar. Forskningen drivs av universitetslektor Anna Augustsson och Monika Filipsson.

Arbets- och miljömedicin, Linköpings universitetssjukhus
Arbetar med en studie som syftar till att kartlägga exponering och hälsorisker hos boende i förorenade områden, samt att jämföra exponering och hälsorisker med populationer i områden utan historisk industriell påverkan. Ett av dessa områden ar glasbruksområden. För mera information om studien, kontakta Ingela Hemfrid; E-post: ingela.helmfrid@lio.se.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Pågående arbete med förorenade områden

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2015-01-19

Projekt inom Hållbar utveckling

  Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi kan beskrivas som ett system där avfall i princip inte uppstår utan resurser kan behållas i samhällets kretslopp [...]

  Uthållig kommun

Uthållig kommun var ett samarbete mellan Energimyndigheten och ett antal utvalda kommuner i landet. Uthållig kommun drevs i tre olika [...]