Snöröjning

När det snöar

  • Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samt på gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 cm. snödjup.
  • Övriga gång- och cykelvägar, bostadsgator och enskilda vägar snöröjs vid 7-12 cm. snödjup.
  • Bostadsgator och övriga gång- och cykelvägar snöröjs normalt inte under helgen.

Enskilda vägar röjs i regel inte av kommunen. Detta sköts av andra aktörer.

Utöver angivna mått tar vi också hänsyn till förväntad väderlek. Målet är att vi ska hinna röja de större vägarna och cykellederna innan morgonrusningen börjar. De lägre siffrorna gäller vid blötsnö och de högre vid torrsnö.

Hjälp oss genom att

  • respektera parkeringsbestämmelserna,
  • lämna företräde för arbetsfordonen,
  • placera din soptunna så att den inte hindrar snöröjningen,
  • inte skotta ut snön på gång- och körbanor,
  • ta bort överhängande grenar som hindrar framkomligheten.

Som fastighetsägare är du  skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet. Mindre mängder sand får du hämta gratis på Nybro kommuns förråd på Joelsgatan 20, samt vid återvinningsstationerna.

Tänk även på taken, det är viktigt att vidta åtgärder mot fallande istappar och snöras från den egna fastigheten.

Så här jobbar vi:

Nybro centralorts gator och vägar är indelade i 15 olika zoner. Mark och Service är huvudaktör vad gäller vinterväghållningen men har även 4 stycken underentreprenörer för att täcka upp hela staden.

Gång- och Cykelvägarna är indelade i 3 stycken Zoner som Mark och Service sköter helt och hållet.

Yttre tätorter och enskilda vägar sköts på kommunens uppdrag av lokala entreprenörer .

Statliga vägar i kommunen sköts av Trafikverket.

vinterväghållning vid återvinningsstationer utförs ej i kommunal regi utan av FTI (förpacknings och tidningsinsamlingen), kontaktuppgifter finns vid alla återvinningsstationerna.

Snöskador:

Vi jobbar kontinuerligt för att minska risken för att skador skall uppstå i samband med vinterväghållningen. Skulle skada trots detta uppstå vid en privat fastighet anmäls detta till medborgarkontoret. vi gör därefter en bedömning i varje enskilt fall.

Vi tar även gärna emot skadeanmälningar gällande övriga ytor så som gator och andra allmänna platser via medborgarkontoret.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Snöröjning

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-12 | skapad: 2017-01-09

Gator & Trafik

  Bara va` på Sveaplan!

Äntligen bygger vi på Sveaplan! Arbetet med att iordningställa området kring Sveaplan kommer att indelas i etapper där vi först [...]

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Om försöket med lignin som [...]

  Ny bro i Flerohopp

Under vecka 2-3 har en ny bro anlagds över Utterbäcken i Flerohopp. Den nya bron är i trä och har [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samt på gator i centrum och på huvudgator vid [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Vägarbete v32

Under vecka 32 kommer det att läggas ny toppbeläggning JIMT på följande enskilda vägar. Spakstorp-Köhl Stora Persmåla Norra Björnahult Gränö-Lindehult [...]

  Högröjning

Vårvintern 2018 kommer vi fortsätta med 9,3 mil högröjning på enskilda vägar. Områden som berörs är östra delen av Nybro [...]