Ny gång- och cykelbana längs med Flyebovägen och Norra esplanaden

Vi bygger en ny gång- och cykelbana, ca 900 meter lång, längs Flyebovägen och Norra Esplanaden, från Vattugatan till Sveavägen.

Gång- och cykelbanan kommer att bli ca 3 meter bred. Mellan Vattugatan och Mejerivägen kommer den att avskiljas med kantstöd och gatans bredd minskas med ca 1 meter till 6,1 m.

Söder om Berggatan kommer gång- och cykelbanan att separeras med ett grönområde. Här kompletterar vi även med belysning och björkallén vid Norra esplanaden kommer att ersättas med nya träd.

Gång- och cykelbanan kommer att få upphöjda passager/trafiksäkerhetsåtgärder på och längs med Norra Esplanaden.

Den gamla bron vid korsningen Norra Esplanaden/Sveavägen kommer att rivas och ersättas med en bredare bro med plats för mötande biltrafik samt en separerad gång- och cykelbana.

I samband med arbetet kommer trafiken att påverkas och under tiden broarbetet pågår kommer även bron att stängas av.

Projektet beräknas färdigt under sommaren 2020 och beräknas totalt kosta 4 Mkr, inklusive bron.

Datum för publicering | skapad: 2019-12-06

Gator & Trafik

  Bara va` på Sveaplan!

Äntligen bygger vi på Sveaplan! Arbetet med att iordningställa området kring Sveaplan kommer att indelas i etapper där vi först [...]

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Om försöket med lignin som [...]

  Ny bro i Flerohopp

Under vecka 2-3 har en ny bro anlagds över Utterbäcken i Flerohopp. Den nya bron är i trä och har [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samt på gator i centrum och på huvudgator vid [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Vägarbete v32

Under vecka 32 kommer det att läggas ny toppbeläggning JIMT på följande enskilda vägar. Spakstorp-Köhl Stora Persmåla Norra Björnahult Gränö-Lindehult [...]

  Högröjning

Vårvintern 2018 kommer vi fortsätta med 9,3 mil högröjning på enskilda vägar. Områden som berörs är östra delen av Nybro [...]