Information om gång- och cykelväg i delar av Paradiset

GC-bana (gång- och cykelbana) på Lejongatan, Olofsgatan och del av Vilhelmsgatan mot Göljemålagatan samt upphöjning vid Lejongatan/Olofsgatan och Göljemålagatan vid Paradisgatan

Ny GC-bana till Paradisskolan samt upphöjda platåer
Nybro kommun kommer att anlägga en GC-bana utefter Lejongatan, mellan Kyrkoesplanaden och Vilhelmsgatan, och vidare på Vilhelmsgatan och ansluta till den befintliga GC-banan på Göljemålagatan. Utöver det skall upphöjningar anläggas vid korsningen Lejongatan/Olofsgatan och vid Göljemålagatan vid Paradisgatan.

Vi kommer att justera upp kantstenen på den norra sidan av Lejongatan. På den södra sidan kommer en gräsarmering att avskilja GC-banan från gatan. På Lejongatan, Mellan Kyrkoesplanaden och Olofsgatan, samt på Olofsgatan blir det en traditionell GC-bana och gatorna kommer samtidigt att smalnas av.


Ny GC-bana mellan Kyrkoesplanaden och Göljemålagatan samt upphöjda platåer (markerade med ring) vid korsning Lejongatan/Olofsgatan samt vid övergångsstället på Göljemålagatan

LOD och grundvatten
Efter förra årets torka och bevattningsförbud, och med befarade klimatförändringar, är det viktigt att vi omhändertar vårt grundvatten. I samband med att vi bygger GC-banan kommer dagvattnet infiltreras i marken genom gräsarmering och brunnar, LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten). På Lejongatan, mellan Vilhelmsgatan och Olofsgatan, kommer därför anläggas ett dagmagasin med dräneringsledning. Vid stora och häftiga skyfall kommer vattnet från dränledningen att leda in till det vanliga dagvattennätet för att inte riskera översvämningar vid intilliggande fastigheter. Det dagvatten som tidigare gått till avloppsnätet proppar vi naturligtvis.

På Olofsgatan kommer vi att anlägga öar av växtlighet. De kan ses som chikaner för att begränsa hastigheten, men kommer samtidigt att fungera som dagvatteninfiltrationer.

Belysning
Gammal belysning och belysningskabel byts ut. På Olofsgatan flyttas belysningen till skolsidan och ersätts samtidigt med LED. Vid Vilhelmsgatan kompletteras belysning mellan Lejongatan och Göljemålagatan.

Upphöjda platåer
Det gupp som finns vid skolans parkering vid Lejongatan kommer att tas bort och ersätts med en upphöjd platå vid korsningen Lejongatan-Olofsgatan.

På Göljemålagatan anläggs en upphöjd platå vid övergångsstället i anslutning till Paradisgatan och förses med den typ av LED-belysning vi numera anlägger vid övergångsställen.

Tidigare och kommande arbeten
Under förra året har NEAB åtgärdat VA-ledningarna i gatan och under våren 2017 har NEAB kompletterat med fiber och el. Då arbetena är något omständliga med anläggande av dagvattenmagasin, justering av kantsten mm räknar vi inte med att hinna utföra detta innan vintern då asfaltverken stänger utan beräknar att få det klart till våren 2018.

Övriga fakta
Antal meter ny GC-bana: 630 m

Bredder GC-banor: 3-3,6 m

Bredd gator: varierar mellan 5,5 till 6,1 m. Vid öarna på Olofsgatan ca 3 m.

Antal upphöjda platåer: 2 st

Antal meter dränledning: 400 m

Kostnad: ca 3 Mkr

Beräknat färdigställande: Våren 2018

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Information om gång- och cykelväg i delar av Paradiset

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2017-05-15

Gator & Trafik

  Bara va` på Sveaplan!

I år kommer vi att göra en upphöjning av korsningen Hornsgatan/Grönvägen och anlägga parkeringsplatser längs Hornsgatan och komplettera med ytterligare träd och planteringar.

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. Det är därför viktigt att hjälpa barnen att hitta bra väderingar och beetenden.  Vardagsmotion är ett område som det går att lägga en tidig grund för. Vi på Samhällsbyggnad vill uppmuntra barn och föräldrar att vara ute och röra på sig; gå och cykla till skolan och till fritidsaktiviteter.

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och trygg miljö.

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar  samt parker och lekplatser i Nybro kommun.

  Miljövänlig dammbindning!

ca 60 km grusväg i Nybro kommun dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Detta utgör ca 25% av grusvägarna i kommunen.

  Nu växer det - klipp häcken!

Det är viktigt att alla fastighetsägare sköter sina häckar och tomter så att inga häckar, växter eller träd skymmer sikten i korsningar, vid utfarter eller skyltar och belysning.

  Nybro kombiterminal

Kombiterminalen är ska verka som ett attraktivt logistikcentrum för omlastning av gods mellan järnväg och lastbil.

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom kan vi erbjuda 31 handikapplatser placerade vid köpcentra, hälsocentral, bibliotek och simhall.

  Rapporterade olyckor i Nybro kommun.

Varje rapporterat tillbud representeras av en punkt i kartan, där man genom ett enkelt klick kan få fram information om när och om vilken typ av olycka som skett.

  Sandsopning

Under våren och försommaren sopar vi våra gator fri från sand.

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samt på gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 cm. snödjup. Övriga gång- och cykelvägar, bostadsgator och enskilda vägar snöröjs vid 7-12 cm. snödjup. Bostadsgator och övriga gång- och cykelvägar snöröjs normalt inte under helgen.

  Trafikräkning

Förutom flödesmätningen mättes även hastigheten på vissa gator samt fördelningen mellan personbilar, motorcyklar och lastbilar.