Information om gång- och cykelväg i delar av Paradiset

GC-bana (gång- och cykelbana) på Lejongatan, Olofsgatan och del av Vilhelmsgatan mot Göljemålagatan samt upphöjning vid Lejongatan/Olofsgatan och Göljemålagatan vid Paradisgatan

Ny GC-bana till Paradisskolan samt upphöjda platåer
Nybro kommun kommer att anlägga en GC-bana utefter Lejongatan, mellan Kyrkoesplanaden och Vilhelmsgatan, och vidare på Vilhelmsgatan och ansluta till den befintliga GC-banan på Göljemålagatan. Utöver det skall upphöjningar anläggas vid korsningen Lejongatan/Olofsgatan och vid Göljemålagatan vid Paradisgatan.

Vi kommer att justera upp kantstenen på den norra sidan av Lejongatan. På den södra sidan kommer en gräsarmering att avskilja GC-banan från gatan. På Lejongatan, Mellan Kyrkoesplanaden och Olofsgatan, samt på Olofsgatan blir det en traditionell GC-bana och gatorna kommer samtidigt att smalnas av.


Ny GC-bana mellan Kyrkoesplanaden och Göljemålagatan samt upphöjda platåer (markerade med ring) vid korsning Lejongatan/Olofsgatan samt vid övergångsstället på Göljemålagatan

LOD och grundvatten
Efter förra årets torka och bevattningsförbud, och med befarade klimatförändringar, är det viktigt att vi omhändertar vårt grundvatten. I samband med att vi bygger GC-banan kommer dagvattnet infiltreras i marken genom gräsarmering och brunnar, LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten). På Lejongatan, mellan Vilhelmsgatan och Olofsgatan, kommer därför anläggas ett dagmagasin med dräneringsledning. Vid stora och häftiga skyfall kommer vattnet från dränledningen att leda in till det vanliga dagvattennätet för att inte riskera översvämningar vid intilliggande fastigheter. Det dagvatten som tidigare gått till avloppsnätet proppar vi naturligtvis.

På Olofsgatan kommer vi att anlägga öar av växtlighet. De kan ses som chikaner för att begränsa hastigheten, men kommer samtidigt att fungera som dagvatteninfiltrationer.

Belysning
Gammal belysning och belysningskabel byts ut. På Olofsgatan flyttas belysningen till skolsidan och ersätts samtidigt med LED. Vid Vilhelmsgatan kompletteras belysning mellan Lejongatan och Göljemålagatan.

Upphöjda platåer
Det gupp som finns vid skolans parkering vid Lejongatan kommer att tas bort och ersätts med en upphöjd platå vid korsningen Lejongatan-Olofsgatan.

På Göljemålagatan anläggs en upphöjd platå vid övergångsstället i anslutning till Paradisgatan och förses med den typ av LED-belysning vi numera anlägger vid övergångsställen.

Tidigare och kommande arbeten
Under förra året har NEAB åtgärdat VA-ledningarna i gatan och under våren 2017 har NEAB kompletterat med fiber och el. Då arbetena är något omständliga med anläggande av dagvattenmagasin, justering av kantsten mm räknar vi inte med att hinna utföra detta innan vintern då asfaltverken stänger utan beräknar att få det klart till våren 2018.

Övriga fakta
Antal meter ny GC-bana: 630 m

Bredder GC-banor: 3-3,6 m

Bredd gator: varierar mellan 5,5 till 6,1 m. Vid öarna på Olofsgatan ca 3 m.

Antal upphöjda platåer: 2 st

Antal meter dränledning: 400 m

Kostnad: ca 3 Mkr

Beräknat färdigställande: Våren 2018

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Information om gång- och cykelväg i delar av Paradiset

Datum för publicering | ändrad: 2019-03-18 | skapad: 2017-05-15
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 5186 - kategori: 123

Gator & Trafik

  Bara va` på Sveaplan!

Äntligen bygger vi på Sveaplan! Arbetet med att iordningställa området kring Sveaplan kommer att indelas i etapper där vi först [...]

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. [...]

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och [...]

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Informationsträff om Grannsamverkan

Den 4 juni kommer Polisen, Nybro och Länsförsäkringar kommun att hålla en information om grannsamverkan. Informationen riktar sig till både nya intressenter som befintliga samverkansområden.

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar samt parker och lekplatser i Nybro kommun. [...]

  Miljövänlig dammbindning!

30 km grusväg i området omkring Orranäsasjön dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Om försöket med lignin som [...]

  Ny bro i Flerohopp

Under vecka 2-3 har en ny bro anlagds över Utterbäcken i Flerohopp. Den nya bron är i trä och har [...]

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Parkeringstillstånd

En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där [...]

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samtpå gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 [...]

  Tillgänglighetsguiden

Nybro kommuns Tillgänglighetsguide beskriver hur tillgängliga de publika lokalerna/platserna i kommunen är ur ett funktionshindersperspektiv. Nybro kommuns tillgänglighetsguide Tillgänglighetsguiden togs [...]

  Trafikräkning

Trafikräkning som berör större delen av centralorten görs vart fjärde eller femte år. Senast vi gjorde en större trafikmätning var [...]

  Vägarbete v32

Under vecka 32 kommer det att läggas ny toppbeläggning JIMT på följande enskilda vägar. Spakstorp-Köhl Stora Persmåla Norra Björnahult Gränö-Lindehult [...]

  Högröjning

Vårvintern 2018 kommer vi fortsätta med 9,3 mil högröjning på enskilda vägar. Områden som berörs är östra delen av Nybro [...]