Byggnation Grönvägen 2020

Utvecklingen av Nybro centrumområde fortsätter efter byggnationen av Sveaplans-parkeringen, Hornsgatan och det intilliggande gångstråket utmed Bolanders bäck. Projektet som har omfattat arbeten både ovan- och under jord har byggts etappvis för att minimera påverkan för trafik och tillgängliggöra ytorna för allmänheten under projektens gång.

Under maj månad har en upphöjd korsning byggts i Hornsgatan/Grönvägen. Nästa steg är asfaltering på omkringliggande ytor samt plantering av sandytorna. Vissa planteringar utförs i höst.

Därefter påbörjas byggnationen av nästa projekt, Grönvägen, där en ny  gång- och cykelväg utförs mellan Hornsgatan och Engshyttegatan.

Arbetet med Grönvägen pågår mellan vecka 23 och fram till vecka 28. Under denna tid sätter vi om kantsten för att bredda gångbanan och förbereder för planteringar. Efter semesterperioden anlägger vi ett upphöjt övergångställe vid korsningen Engshyttegatan/Bangatan. Fräsning och toppning av asfalt samt tillkommande träd- och växtplanteringar sker också efter sommarperioden.

Att bygga projekten i mindre etapper är mer tidskrävande och kan utifrån upplevas omständligt, men ger i gengäld en bättre åtkomlighet för allmänheten vilket också är en del av målsättningen.

Som ytterligare ett led i utvecklingen och tillgängliggörandet av centrumområdet bygger vi också en ny gång- och cykelväg utmed Flyebovägen/Norra Esplanaden där även bron över Bolanders bäck byts ut.

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-15 | skapad: 2020-06-11

Gator & Trafik

  Barn i trafiken

Det är i tidig ålder som människor skaffar sig värderingar och beteende som man tar med sig vidare i livet. Det är därför viktigt att hjälpa barnen att hitta bra väderingar och beetenden.  Vardagsmotion är ett område som det går att lägga en tidig grund för. Vi på Samhällsbyggnad vill uppmuntra barn och föräldrar att vara ute och röra på sig; gå och cykla till skolan och till fritidsaktiviteter.

  Byggnation Grönvägen 2020

Arbetet med Grönvägen pågår mellan vecka 23 - vecka 28. Vi sätter om kantsten för att bredda gångbanan och förbereder för planteringar.

  Cykelvägar

I Nybro kommun har vi cirka 5 mil cykelvägar och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra och trygg miljö.

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Kommunala gator

Kommunen ansvarar för att vi har ett fungerande vägnät , gång- och cykelvägar  samt parker och lekplatser i Nybro kommun.

  Miljövänlig dammbindning!

ca 60 km grusväg i Nybro kommun dammbinds med hjälp av det naturvänliga ämnet lignin. Detta utgör ca 25% av grusvägarna i kommunen.

  Nu växer det - klipp häcken!

Det är viktigt att alla fastighetsägare sköter sina häckar och tomter så att inga häckar, växter eller träd skymmer sikten i korsningar, vid utfarter eller skyltar och belysning.

  Nybro kombiterminal

Kombiterminalen är ska verka som ett attraktivt logistikcentrum för omlastning av gods mellan järnväg och lastbil.

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom kan vi erbjuda 31 handikapplatser placerade vid köpcentra, hälsocentral, bibliotek och simhall.

  Rapporterade olyckor i Nybro kommun.

Varje rapporterat tillbud representeras av en punkt i kartan, där man genom ett enkelt klick kan få fram information om när och om vilken typ av olycka som skett.

  Reparationsarbete vecka 27

Bron vid Villagatan/ Tunnelgatan kommer vecka 27 (29 juni-5 juli) att vara avstängd för reparationsarbete. Även bron utanför Orrefors, Riveberg [...]

  Sandsopning

Under våren och försommaren sopar vi våra gator fri från sand.

  Snöröjning

När det snöar Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samt på gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 cm. snödjup. Övriga gång- och cykelvägar, bostadsgator och enskilda vägar snöröjs vid 7-12 cm. snödjup. Bostadsgator och övriga gång- och cykelvägar snöröjs normalt inte under helgen.

  Trafikräkning

Förutom flödesmätningen mättes även hastigheten på vissa gator samt fördelningen mellan personbilar, motorcyklar och lastbilar.