GIS – Geografiska informationssystem

GIS är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Inom Nybro kommun används kart- och GIS-programmen GEOSECMA för ArcGIS och ArcGIS Online. GIS gör det möjligt att lättare analysera alla de förutsättningar som ärendet berörs av innan besluts tas.

Data som används av kommunens tjänstepersoner hämtas bland annat Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Lantmäteriet och innehåller data som till exempel fastigheter, förorenade områden, fornminnen och flygfoton. Kommunen har även egen data som till exempel naturreservat, utredningar/inventeringar, vattenskyddsområden och olika ledningar. Dessa data samlas in genom traditionella metoder som inmätning med hjälp av totalstation och GPS men även genom webbaserade applikationer på till exempel mobiltelefon eller platta.

Data som allmänheten kan ha intresse av visas via kommunens karttjänster. Dessa är till exempel information rörande  Svartbäcksmåla aktivitetsområde, kommunens  badplatser och  gällande detaljplaner.

För att använda system och personal på bästa sätt så har man inom Nybro kommun tagit fram styrdokument,  GIS-strategi och  Riktlinjer för GIS. Där beskrivs bland annat ansvarsfördelning, strukturen för de olika databaserna och kommunens olika referenssystem.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: GIS – Geografiska informationssystem

Datum för publicering | ändrad: 2019-08-29 | skapad: 2014-10-27

Vatten & Avlopp

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk [...]

  Kommunalt vatten och avlopp

Om du bor i en tätort i Nybro kommun är du troligen ansluten till kommunens vatten- och avloppsledningsnät som omfattar [...]