Enskilt avlopp

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. Det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten som kommer från en ansluten vattentoalett om det inte renats mer än med slamavskiljare. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen utförs på rätt sätt.

Att anlägga avlopp

För att anlägga ett enskilt avlopp på sin fastighet krävs ett tillstånd från Myndighetsnämnden, där en bedömning kommer att göras utifrån de förutsättningar som råder på plats. Därför börjar alltid ett avloppsärende med att Samhällsbyggnad gör ett besök på den aktuella fastigheten.

Avgifter

För prövning av tillstånd och handläggning av anmälan tar Myndighetsnämnden ut en avgift enligt taxa som är fastställd av Kommunfullmäktige. Enligt 2017 års taxa är prövningsavgiften för handläggning av nya avloppsanläggningar 4 415 kronor, om den anläggs av en ME-diplomerad entreprenör, det vill säga att man är diplomerad av Maskinentreprenörerna eller annan av Samhällsbyggnad godkänd entreprenör, och 5 298 kronor om den anläggs av en icke diplomerad entreprenör. Mer information om prövningsavgifter finns att läsa i pdf-filen med ansökningsblanketten.

Den som bygger en avloppsanläggning utan att först ansöka om tillstånd och invänta Myndighetsnämndens tillståndsbeslut kan få betala miljösanktionsavgift. Förutom miljösanktionsavgiften, som går till staten får man betala för handläggningen av avloppsanläggningen. Om den färdigställda anläggningen bedöms kunna leda till allvarliga miljöskador eller hälsorisk kan Myndighetsnämnden besluta om förbud mot att använda den.

 Lista på entreprenörer som är diplomerade av Maskinentreprenörerna

Ytterligare information om enskilda avlopp hittar du på  Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Enskilt avlopp

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-15 | skapad: 2014-10-29
Webbredaktör: Magnus Olsson | magnus.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 996 - kategori: 128

Vatten & Avlopp

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk [...]

  Enskilt avlopp

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. [...]

  Kommunalt vatten och avlopp

Om du bor i en tätort i Nybro kommun är du troligen ansluten till kommunens vatten- och avloppsledningsnät som omfattar [...]