Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen?

Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att minska andelen övergödande ämnen i sjöar och vattendrag ger statliga myndigheter kommunerna tillsynsansvar för de enskilda avloppsanläggningarna.

Mera konkret innebär ”tillsynsansvar” att Nybro kommuns miljö- och byggnämnden  ska ha koll på hur det står till med avloppsanläggningarna för de hushåll eller verksamheter som inte har tillgång till kommunalt avlopp. I de fall avloppsanläggningarna inte uppfyller nuvarande krav på rening ska nämnden verka för att detta blir åtgärdat. Det är också viktigt att känna till att den som släpper ut avloppsvatten har ansvar för att det är tillräckligt renat.

För att göra en bra prioritering i tillsynsarbetet, och planera så att avloppsanläggningar med sämst rening åtgärdas först, påbörjades 2014 ett arbete med att kartlägga och statusbedöma samtliga enskilda avlopp. För att identifiera fastigheter med avloppsbehov har kartor med adresspunkter och uppgifter om bebyggelse från fastighetsdataregistret använts. Som bedömningsunderlag har främst gamla tillstånd och information från fastighetsägare använts.

Vilka avloppsanläggningar uppfyller kraven?

Alla enskilda avlopp i Nybro kommun ska klara minst normal skyddsnivå. I särskilt känsliga miljöer ställs ytterligare krav på reningsgraden. Detta gäller till exempel avloppsanläggningar inom vattenskyddsområden och invid vattendrag eller sjöar.
Det finns många olika typer av anläggningar med vilka nuvarande krav kan uppfyllas. Den vanligaste lösningen är slamavskiljning i tre steg eller motsvarande och med efterföljande rening där avloppsvattnet infiltreras i marken på lämpligt sätt. Vad som är lämpligt skiljer sig från plats till plats. Det viktiga är att näringsämne hinner bindas till markpartiklar, att organiska molekyler bryts ner och att skadliga bakterier hinner avdödas innan avloppsvattnet når grundvatten eller ytvatten.

Materialet kring infiltrationsytan kan bli mättad och binder då inte in till exempel näringsämnet fosfor i tillräcklig utsträckning. Då bedöms infiltrationen som uttjänt.
I Nybro kommun har nästan 900 av de avlopp som tar emot avloppsvatten från WC (vattenklosett) slamavskiljning i tre steg och någon typ av efterföljande rening. Vidare tillsyn, för att se vilka av dessa som har fullgod rening och vilka som måste åtgärdas, prioriteras först när sämre avlopp åtgärdats. Hur tillsynen prioriteras kan du läsa mer om i nedanstående länk ”Tillsynsplanen för enskilda avlopp”.

Hur många avlopp måste åtgärdas?

Inventeringen visar att ungefär hälften av alla avlopp med säkerhet måste åtgärdas. Exempel på avloppsanläggningar som inte uppfyller dagens krav är enkammarbrunnar, tvåkammarbrunnar och trekammarbrunnar med utsläpp i stenkista eller dike. I dessa fall är det ofta väldigt tydligt både för fastighetsägaren och tillsynsmyndigheten att avloppen inte uppfyller nuvarande krav. Här behöver fastighetsägaren ansöka om tillstånd hos kommunens miljö- och byggnämnd för en ny avloppsanläggning. Detta görs antingen på initiativ av fastighetsägaren eller efter ett föreläggande om utsläppsförbud från miljö- och byggnämnden.

Resultat från avloppsinventeringen

Klicka på bilden för att förstora den.

Om jag vill veta mer?

Är du intresserad av hur miljö- och byggnämnden planerar tillsynen för enskilda avlopp kan du läsa om det i tillsynsplanen.

  Tillsynsplan enskilda avlopp 2015-2019 – PDF (55 KB)

Om du ska anlägga ett nytt avlopp kan det vara bra att läsa om olika lösningar. Kanske har du behov av att spara vatten? Då är kanske inte den vanligaste lösningen den bästa… Mer information om olika lösningar hittar du på  avloppsguiden.se.

Information kring hur handläggningen av ett avloppsärende går till i Nybro kommun och blankett för att göra en ansökan kan du hitta  här.

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-01 | skapad: 2014-11-10

Vatten & Avlopp

  Avloppsinventering

Varför har vi genomfört inventeringen? Rent vatten är ingen självklarhet. För att minska risken för förorenade dricksvattentäkter och för att [...]

  Enskild dricksvattenbrunn

Socialstyrelsen rekommenderar brunnsägare att ta vattenprov vart tredje år. Rekommendationen är att ta ett heltäckande prov, vilket innefattar både kemisk [...]

  Kommunalt vatten och avlopp

Om du bor i en tätort i Nybro kommun är du troligen ansluten till kommunens vatten- och avloppsledningsnät som omfattar [...]