Olika arrendetyper

Jordbruksarrende

Ett jordbruksarrende är när man upplåter jord för brukande mot betalning (åker, bete). Arrendeavtalet ska vara skriftligt och ersättningen måste vara i pengar. Man kan alltså inte betala arrendet som del av skörd eller liknande  Arrendena ska vara tidsbestämda. Det finns två typer av jordbruksarrenden; gårdsarrende och sidoarrende. Gårdsarrende innebär att det även ingår en bostad till arrendatorn i arrendet. Några sådana arrenden har inte Nybro kommun. Vi har bara sidoarrenden, vilket helt enkelt är jordbruksarrende utan bostadshus.

Anläggningsarrende

Ett anläggningsarrende är ett arrende där man nyttjar en bit mark för annat ändamål än jordbruk. Man har rätt ätt att bygga en ny eller arrendera en befintlig byggnad för näringsverksamhet/förvärvsverksamhet. Avtalet ska vara tidsbestämt, men om man ändå inte har avtalat om tid gäller avtalet max 5 år. Minimitiden för ett anläggningsarrende är 1 år.

Lägenhetsarrende

Ett lägenhetsarrende är ett arrende för annat ändamål än jordbruk som inte är anläggningsarrende eller bostadsarrende. Exempel på lägenhetsarrenden är parkering, upplag och bryggor Ej rätt att överlåta.

Taxa

Kommunfullmäktige har beslutat om  Taxor för arrenden och andra nyttjanderätter.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Olika arrendetyper

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-01 | skapad: 2014-11-18

Arrenden

  Arrenden i Nybro kommun

Nybro kommun upplåter i vissa fall mark för arrenden och andra nyttjanderätter. Det finns olika typer av arrenden och nyttjanderätter [...]

  Olika arrendetyper

Jordbruksarrende Ett jordbruksarrende är när man upplåter jord för brukande mot betalning (åker, bete). Arrendeavtalet ska vara skriftligt och ersättningen [...]