Arrenden

  Arrenden i Nybro kommun

Nybro kommun upplåter i vissa fall mark för arrenden och andra nyttjanderätter. Det finns olika typer av arrenden och nyttjanderätter [...]

  Olika arrendetyper

Jordbruksarrende Ett jordbruksarrende är när man upplåter jord för brukande mot betalning (åker, bete). Arrendeavtalet ska vara skriftligt och ersättningen [...]

Id: kategori: 147