Kungörelse om Utställning av förslag till vatten- och avloppsplan

Nybro kommun har tagit fram ett förslag till Vatten– och avloppsplan (VA-plan) med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Planen har tagits fram som ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan och ställ ut enligt plan– och bygglagen 3 kapitlet och miljöbalken 6 kapitlet. Planförslaget visar hur vatten- och avloppsförsörjning kan lösas på ett långsiktigt hållbart sätt i hela kommunen och ger förslag på såväl utredande som fysiska åtgärder. En antagen plan är inte juridiskt bindande men är vägledande för hur prioritering på kort och lång sikt ska göras. Mellan den 16 februari till den 16 april i år var planförslaget ute för samråd. Därefter har en samrådsredogörelse upprättats i vilken det framgår hur kommunen har besvarat och bemött frågor och synpunkter som inkommit. Här framgår också vilka synpunkter som föranlett ändringar av planförslaget. Den 27 augusti fattade Kommunstyrelsen beslut om att godkänna planförslaget Vatten– och avloppsplan för utställning.

Utställningen pågår från den 19 september till och med den 19 november.               Synpunkter gällande utställningshandlingarna kan skickas via e-post:  oversiktsplan@nybro.se eller brev till Nybro kommun, Samhällsbyggnad, 382 80 Nybro. Eventuella synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 19 november.

Planförslaget, samrådsredogörelsen och protokollsutdrag för utställningsbeslutet finns tillgänglig på

  • Stadsbiblioteket, Storgatan 34 Måndag-torsdag 10-19, Fredag 10-17,
    Lördag 10-14
  • Bokbussen, se turlista (https://bibliotek.nybro.se/web/arena/turlistor)
  • Medborgarkontoret, Dunderbergsgatan 2, Nybro, Måndag-fredag 07.30-12:15, 13:00-16.00

Planförslaget och protokollsutdrag för utställningsbeslut finns också tillgänglig med hjälp av följande länk  UTSTÄLLNINGSHANDLINGAR.
Yttranden som inkommit under samrådstiden samt samrådsredogörelsen finns också hos Kommunen under diarienummer KS-2016-288.

Kontaktpersoner för projektet: Charlotte Andersson 0481-453 22 och Elena Bäcklund 0481-453 64

KOMMUNSTYRELSEN

Relaterat: Webbsida för: Kungörelse om Utställning av förslag till vatten- och avloppsplan

Datum för publicering | ändrad: 2018-09-14 | skapad: 2018-02-16
Webbredaktör: Jenni Jonasson | jenni.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 5940 - kategori: 464

Samråd

  Utställningshandlingar

Nybro kommuns vatten- och avloppsplan är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan med fokus på hur vatten- och avloppsförsörjning kan [...]