Vatten- och avloppsplan

Vatten- och avloppsplanen (VA-planen) syftar till att ge en samlad bild av vatten- och avloppssituationen i kommunen. Som strategiskt dokument möjliggör
VA-planen att viktiga åtgärder och kunskapsuppbyggnad kan påbörjas i tid.
VA-planen lyfter fram och tidsätter en rad åtgärder som behövs för att kommunen ska leva upp till de lagkrav som ställs på kommunen. Bland ett stort antal åtgärder innehåller VA-planen till exempel en dagvattenstrategi och gör ställningstagande kring VA-utbyggnad. VA-planen förslår också  olika åtgärder för att fördjupa kunskapen kring våra vattenresurser och för att långsiktigt säkerställa en god dricksvattenförsörjning.

  Vatten- och avloppsplan
Under denna länk hittar du själva VA-planen. Planen är utgör ett omfattande dokument. Vi som satt samman planen vill därför tipsa dig om att  börja med att läsa ”Sammanfattning” och ”Läsanvisning”.

  Länsstyrelsens utställningsyttrande
En översiktsplan gäller tillsammans med Länsstyrelsens granskningsyttrande. I detta yttrande meddelar Länsstyrelsen hur man förhåller sig till kommunens Vatten- och avloppsplan

 Kommunens särskilda utlåtande
Här redovisas de synpunkter som inkom i samband av utställningen av planen samt hur kommunen valt att bemöta synpunkterna.

  Protokollsutdrag KF 20190218, §55
Här redovisas Kommunfullmäktiges beslut att anta VA-planen.

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2019-02-28

Översiktsplanering

  Vad är en översiktsplan?

I översiktsplaneringen ska kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och [...]

  Vatten- och avloppsplan

Vatten- och avloppsplanen (VA-planen) syftar till att ge en samlad bild av vatten- och avloppssituationen i kommunen. Som strategiskt dokument [...]

  Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även [...]

  Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

  Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna intressena ska tillgodoses för [...]