Vindkraftverken vid Stengårdsholma, sedda från Orranäsasjön.

Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

Syftet med vindbruksplanen är att visa lämpliga utbyggnadsområden för vindkraft och hur dessa har tagits fram. Målet är att uppnå en hållbar utbyggnad av vindkraft som inte inkräktar på landskapets olika funktioner. Vindbruksplanen visar var vindkraft kan etableras med god energiproduktion och med hänsyn till olika intressen i kommunen.

  Vindbruksplan 2015 – PDF (5 MB)

Syftet med planen för Bullerfria områden är att visa var kommunen pekat ut bullerfria områden och hur dessa har tagits fram. Målet är att långsiktigt värna om bullerfria områden då ljudmiljön är en viktig kvalitet för upplevelsen av natur– och kulturmiljöområden och har stor betydelse för att nå flera av miljökvalitetsmålen.

  Bullerfria områden 2015 – PDF (3 MB)

 

Relaterat: Kontaktuppgifter och Öppettider för: Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2015-06-07

Översiktsplanering

  Vad är en översiktsplan?

I översiktsplaneringen ska kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och [...]

  Vatten- och avloppsplan

Vatten- och avloppsplanen (VA-planen) syftar till att ge en samlad bild av vatten- och avloppssituationen i kommunen. Som strategiskt dokument [...]

  Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även [...]

  Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

  Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna intressena ska tillgodoses för [...]