Nybro stad 2040 – Ny fördjupad översiktsplan

Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Den har utblick mot år 2040. Det övergripande målet är att Nybro då ska vara en sammanhållen stad.

I en sammanhållen stad känner sig vi som bor eller verkar oss hemma både i centrum och i stadsdelarna. Det går smidigt att ta sig till fots eller med cykel från en stadsdel till en annan. Stadens parker och gröna områden nås enkelt av alla, och erbjuder både spännande aktiviteter och plats för vila och återhämtning. Nybro stad står år 2040 redo för ett förändrat klimat, med värmeböljor och kraftigare regn som följd.

Målsättningen har delats in i tre målområden, som tillsammans ska hjälpa oss att skapa en sammanhållen stad.

  • En blandad och nära småstad
  • Tillgänglig grönstruktur i ett förändrat klimat
  • Utvecklade kommunikationer och plats för ett starkt näringsliv

Du kommer att kunna läsa mer om målen i samrådsförslaget.

Arbetets gång

Att ta fram en fördjupad översiktsplan tar lång tid. Under våren har Nybro kommun arbetat med att ta fram kunskapsunderlag till den fördjupade översiktsplanen. Vi har till exempel varit ute och cyklat i stora delar av staden, för att få en uppfattning om vilka styrkor, men också vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

Men det är du som bor och verkar i Nybro stad som vet mest om stadens styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter.

  • Dina åsikter och tankar är kommunens viktigaste kunskapsunderlag!

På grund av COVID-19 har de möten vi tänkt ha med invånare fått ställas in, och dessa kommer vi därför att hålla i höst istället, antingen på plats om situationen tillåter, eller digitalt. Under tiden behöver vi din hjälp med att besvara vår enkät. Det tar bara några minuter, och dina svar är anonyma.

Under hösten kommer vi att börja arbeta fram ett planförslag för den fördjupade översiktsplanen, och till årsskiftet 2020/2021 kommer ett samrådsförslag att skickas ut. Då har du möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på förslaget. Vi omarbetar sedan förslaget, och skickar sedan ut det en gång till för granskning, då det finns ytterligare möjlighet att lämna synpunkter. Därefter skickas förslaget till kommunfullmäktige, där den fördjupade översiktsplanen tas upp för antagande.

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-16 | skapad: 2020-06-15

Pågående översiktsplanering