Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna  intressena ska tillgodoses för hela kommunen samt hur kommunens tätorter och landsbygd kan utvecklas. Vill du läsa översiktsplanen i pappersformat finns den på Medborgarkontoret i kommunhuset och på kommunens bibliotek.

Aktualitetsförklaring

Varje mandatperiod ska beslut tas i kommunfullmäktige om översiktsplanens aktualitet. Med det menas att kommunen tar ställning till om det som beslutats i översiktsplanen fortfarande stämmer överens med hur man vill att kommunen ska utvecklas. Den 30 januari 2012 beslutade kommunfullmäktige att gällande översiktsplan från år 2007 ska, förutom en ändring av kapitel 1, underrubrik Vår vision för hållbar utveckling i översiktlig fysisk planering, betraktas som aktuell. Det reviderade kapitlet finns med i materialet här på hemsidan. Dessvärre kan vissa tryckta versioner av översiktsplanen fortfarande innehålla det inaktuella kapitlet.

  Översiktsplan för Nybro kommun juni 2007 – PDF-fil (9 MB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Översiktsplan 2007

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2014-11-12

Översiktsplanering

  Vad är en översiktsplan?

I översiktsplaneringen ska kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och [...]

  Vatten- och avloppsplan

Vatten- och avloppsplanen (VA-planen) syftar till att ge en samlad bild av vatten- och avloppssituationen i kommunen. Som strategiskt dokument [...]

  Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även [...]

  Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

  Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna intressena ska tillgodoses för [...]