Vad är en översiktsplan?

I översiktsplaneringen ska kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer.

En översiktsplan beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt och är ett verktyg för att uppnå kommunens vision. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men används som ett stöd och underlag i kommande planarbete (till exempel bygglov och detaljplaner). Översiktsplanen aktualitetsförklaras en gång varje mandatperiod av kommunfullmäktige.

Rullande översiktsplanering

I Nybro jobbar vi med rullande översiktsplanering, vilket betyder att  översiktsplanen kontinuerligt ses över och kompletteras med nya fördjupningar och tillägg. Genom att arbeta med fördjupade översiktsplaner för ett avgränsat geografiskt område som  Nybro eller  S:t Sigfrid eller tematiska tillägg som  gång- och cykelplan,  landsbygdsutveckling i strandnära lägen,  vindbruksplan och  bullerfria områden kan översiktsplanen hållas aktuell utan att hela planen måste göras om.

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-23 | skapad: 2018-01-23

Översiktsplanering

  Vad är en översiktsplan?

I översiktsplaneringen ska kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och [...]

  Vatten- och avloppsplan

Vatten- och avloppsplanen (VA-planen) syftar till att ge en samlad bild av vatten- och avloppssituationen i kommunen. Som strategiskt dokument [...]

  Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även [...]

  Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

  Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna intressena ska tillgodoses för [...]