Fördjupad översiktsplan S:t Sigfrid 2015

S:t Sigfrid, beläget mellan Nybro och Kalmar stad med vackra naturmiljöer och spännande historia är ett eftertraktat område i Nybro kommun. För att kunna främja en hållbar utveckling av S:t Sigfrid som både ger möjlighet till ny byggnation och bevarande av de karakteristiska delarna av platsen har den fördjupade översiktsplanen tagits fram.

Fastighetsägare som berörs av planen uppmanas att se detta som en möjlighet och inte som ett hot. Det är helt upp till den enskilda fastighetsägaren att bestämma om utpekade områden ska exploateras eller inte.

  Fördjupad översiktsplan St Sigfrid 2015 – PDF (7 MB)

För en trevlig historiebeskrivning som berör både landskapet och bebyggelsen i S:t Sigfrid läs gärna Ortsanalysen för S:t Sigfrid, framtagen av Kalmar läns museum.

  Ortsanlys St Sigfrid – PDF (7 MB)

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2015-06-10

Översiktsplanering

  Vad är en översiktsplan?

I översiktsplaneringen ska kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och [...]

  Vatten- och avloppsplan

Vatten- och avloppsplanen (VA-planen) syftar till att ge en samlad bild av vatten- och avloppssituationen i kommunen. Som strategiskt dokument [...]

  Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även [...]

  Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

  Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna intressena ska tillgodoses för [...]