Fördjupad översiktsplan Nybro stad 2013

Den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (FÖP Nybro) sätter den strategiska agendan för Nybro stads fysiska utveckling. Planen berör frågor om bland annat hållbarhet, kulturmiljö, exploatering, mark- och vattenanvändning och det sociala livet i staden. FÖP Nybro är ett underlag för detaljplaner och andra planeringsutredningar och har med sin tydliga medborgardialog en tyngd som strategiskt dokument för kommunen. Planen antogs av kommunfullmäktige den 27 maj 2013.

  Fördjupad översiktsplan Nybro stad 2013 – PDF-fil (10 MB)

 Fördjupad översiktsplan Nybro stad 2013 – Blädderbar PDF

  Miljökonsekvensbeskrivning Fördjupad översiktpslan Nybro stad 2013 – PDF-fil (497 kB)

Det går även att titta på utbyggnadsområden och förändringar på en  karta där det är möjligt att klicka på de färgade ytorna och linjerna för att få information om vad som planeras.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Fördjupad översiktsplan Nybro stad 2013

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2014-11-12

Översiktsplanering

  Vad är en översiktsplan?

I översiktsplaneringen ska kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och [...]

  Vatten- och avloppsplan

Vatten- och avloppsplanen (VA-planen) syftar till att ge en samlad bild av vatten- och avloppssituationen i kommunen. Som strategiskt dokument [...]

  Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även [...]

  Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

  Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna intressena ska tillgodoses för [...]