Kommunens planarbete

Kommunens planarbete påverkar hur och vad du får bygga. Planläggningen styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Kommuner har ensamrätt på att utföra planarbetet, men där allmänhet, myndigheter och andra intressenter får möjlighet att lämna synpunkter under planprocessens gång.

En översiktsplan beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt. Den vägleder hur mark- och vattenområden får användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanering är ett verktyg för att uppnå kommunens vision och används som ett underlag i kommande planering (till exempel i bygglov och detaljplaner). I Nybro jobbar vi med rullande översiktsplanering, vilket betyder att  översiktsplanen kompletteras med fördjupningar som över  Nybro stad och tematiska tillägg som  Gång- och cykelplan efter hand.

 Här kan du se alla gällande översiktsplaner

Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra eller bygga i ett mindre område. Det kan handla om ett kvarter eller flera fastigheter och detaljplanerna reglerar mer i detalj hur, vad och var man får bygga och använda mark och vatten. Till detaljplanen hör en plankarta och en planbeskrivning som förklarar planens syfte och innehåll.

Om du ska bygga eller om du är intresserad av ett område som ska bebyggas är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte.

 Här hittar du information om gällande och pågående detaljplaner

 

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2017-12-07

Kommunens planarbete

  Kommunens planarbete

Kommunens planarbete påverkar hur och vad du får bygga. Planläggningen styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Kommuner [...]

 Detaljplaner

Här hittar du all information om: Detaljplaner (kategori).