Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får och inte får göra eller bygga inom ett visst markområde. Det kan vara ett kvarter eller några fastigheter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument och består av en plankarta, en planbeskrivning och behovsbedömning. Ibland ingår även en illustrationskarta och/eller miljökonsekvensbeskrivning.

En detaljplan kan bland annat styra hur marken används (till exempel för bostäder, handel eller park med mera), hur höga husen får vara och hur långt avståndet måste vara mellan hus till tomtgräns.

 Exempel på hur man läser och förstår en detaljplanekarta

I Nybro kommun är det Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för den fysiska planeringen där Samhällsbyggnad ansvarar för det praktiska arbetet med planerna. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

 Karta med gällande detaljplaner

Pågående detaljplanering

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. Är du intresserad av att veta vilka detaljplaner vi arbetar med just nu?  Här finns alla detaljplaner under arbete.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Vad är en detaljplan?

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2014-11-10

Detaljplaner

  Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får och inte får göra eller bygga inom ett visst markområde. Det [...]

  Ansökan om planändring/-besked

Du som vill utföra något som kan innebära att en detaljplan behöver upprättas, förändras eller upphävas ska begära ett planbesked/-ändring från kommunen.