DETALJPLAN FÖR DEL AV MADESJÖ, NYBRO

Detaljplanens syfte är att uppdatera äldre detaljplaner, möjliggöra för försäljning av kommunägd mark samt förtäta i enlighet med Fördjupad översiktsplan för Nybro stad 2013.

Planområdet är beläget i stadsdelen Madesjö, väster om Nybro stad. Planområdet avgränsas i norr av Madesjövallen på fastigheten Madesjö 3:250, i väster av fastigheten Röset 1 och Dragonen 13. I söder av Bolanders väg och Gamla kyrkvägen. I öster löper plangränsen i fastighetsgränsen till Nybro 3:1.

SAMRÅD

Detaljplaneförslaget för del av MADESJÖ 3:250 M.FL. FASTIGHETER I MADESJÖ,  NYBRO KOMMUN var ute på samråd under perioden 26 januari 2018 – 19 februari 2018.

Detaljplaneförslaget var ute på förnyat samråd under perioden 28 november 2018 – 19 december 2018 på grund av att planområdet har utökats.

GRANSKNING

Detaljplaneförslaget för del av MADESJÖ 3:250 M.FL. FASTIGHETER I MADESJÖ,  NYBRO KOMMUN var ute på granskning under perioden 4 april 2019 – 29 april 2019.

ANTAGANDE

Detaljplaneförslaget för del av MADESJÖ 3:250 M.FL. FASTIGHETER I MADESJÖ,  NYBRO KOMMUN antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 11 juni 2019.

Beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att justerat beslutsprotokoll har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder. .

 

Visa (DETALJPLAN FÖR DEL AV MADESJÖ, NYBRO) på en stor karta

Datum för publicering | ändrad: 2019-06-19 | skapad: 2017-11-22
Webbredaktör: Emmy Fransson | Emmy.Fransson@nybro.se
Id: inlägg: 5686 - kategori: 172

Pågående detaljplaner

  DETALJPLAN FÖR DEL AV MADESJÖ, NYBRO

Detaljplanens syfte är att uppdatera äldre detaljplaner, möjliggöra för försäljning av kommunägd mark samt förtäta i enlighet med Fördjupad översiktsplan [...]