Detaljplan för Krutgården 11 m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun

Detaljplanens syfte är att möjliggöra markanvändning för handel, kontor och verksamheter på fastigheterna Krutgården 11 och 13 samt del av Nybro 3:1 samt att se över och uppdatera äldre planer inom området för att möjliggöra försäljning av kommunal mark.

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Nybro stad, straxt väster om företaget Kährs verksamhetsområde. Planområdet gränsar i norr mot kvarteret Syrenen, i söder mot Kvarngatan, i öst mot Flyebovägen och i väst mot kvarteret Jasminen. Området omfattar en areal om cirka 30 000 m2.

Samråd

Förslaget till detaljplan för Krutgården 11 m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun har varit utställt för samråd under perioden den 15 februari till den 14 mars 2016. Förslaget till detaljplan kommer nu att revideras efter inkomna synpunkter innan det ställs ut för granskning.

 

Visa (Detaljplan för Krutgården 11 m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun) på en stor karta

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Detaljplan för Krutgården 11 m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2018-08-16 | skapad: 2015-01-29
Webbredaktör: Elin Hausenkamp | Elin.Hausenkamp@nybro.se
Id: inlägg: 2643 - kategori: 172

Pågående detaljplaner