DETALJPLAN HARSTENSLYCKE (kv. Åkaren), NYBRO

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av industri och verksamheter i ett strategiskt läge nära befintlig kombiterminal. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom planområdet.

ANTAGANDE

Detaljplaneförslaget för del av HARSTENSLYCKE 1:17 M.FL., kv. ÅKAREN, I ÅKRAHÄLL, NYBRO är klar för antagande. Avsikten är att kommunfullmäktige ska anta planen vid sammanträdet den 14 september 2020.

*uppdatering 2020 05 29: Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen under nämndsammanträdet den 19 maj och har lämnat över ärendet till kommunstyrelsen för beredning

  Protokoll SBN § 52 – PDF (1 MB)

 

Mer information och preliminära antagandehandlingar hittar du här under:

  Plankarta_Dp_Harstenslycke – PDF (2 MB)

  Planbeskrivning_Dp_Harstenslycke – PDF (3 MB)

  Miljökonsekvensbeskrivning_Dp_Harstenslycke_AN – PDF (4 MB)

  Behovbedömning_Dp_Harstenslycke_AN – PDF (963 KB)

  Utlåtande_Dp_Harstenslycke_webbversion_AN – PDF (993 KB)

  Utlåtande_Följebrev_Dp_Harstenslycke_AN – PDF (414 KB)

 

Genomförda utredningar för detaljplanen hittar du här:

  Arkeologisk_utredning_Knaton_2010-04 – PDF (8 MB)

  Dagvattenutredning_Sweco_2017-07-11 – PDF (1 MB)

  Dagvattenutredning_WSP_2019-10-14 – PDF (2 MB)

  Dagvattenutredning_WSP_Bilaga 1 Principlösning för framtida dagvattenhantering – PDF (919 KB)

  Dagvattenutredning_WSP_Bilaga 2 Höjddataanalys före och efter exploatering – PDF (351 KB)

  Dagvattenutredning_WSP_Bilaga 3 Skyfallskartering – PDF (691 KB)

  Geotekniskt_utlåtande_Sweco_2017-06-16 – PDF (360 KB)

  Geotekniskt_utlåtande_Sweco_2017-06-16_karta – PDF (2 MB)

  Miljökonsekvensbeskrivning_mötesspår_industrispår_Banverket_2000-12-06 – PDF (2 MB)

  Naturinventering_Nybro_kommun_2017-12-19 – PDF (4 MB)

  Riskutredning_farligt_gods_Sweco_2017-06-16 – PDF (663 KB)

  Trafikutredning_Sweco_2017-07-06 – PDF (1 017 KB)

  Trafikutredning_Sweco_2019-11-15 – PDF (387 KB)

  Åtgärdsvalsanalys_Vectura_12-05-29 – PDF (7 MB)

  Åtgärdsvalsstudie_Trafikverket_2018-10-05 – PDF (5 MB)

 

Visa (DETALJPLAN HARSTENSLYCKE (kv. Åkaren), NYBRO) på en stor karta

Datum för publicering | ändrad: 2020-05-29 | skapad: 2017-12-07

Pågående detaljplaner