DETALJPLAN FÖR DEL AV HARSTENSLYCKE, NYBRO

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna för byggnation av ett nytt industri– och verksamhetsområde och i ett strategiskt läge nära befintlig kombiterminal. Syftet är att skapa ett effektivt markutnyttjande genom ny struktur för diken och dammar (för en god dagvattenhantering), en ny gatukoppling samt upphäva strandskyddet inom planområdet.

SAMRÅD

Detaljplaneförslaget för del av HARSTENSLYCKE 1:17 M.FL. FASTIGHETER I NYBRO,  NYBRO KOMMUN var ute på samråd under perioden  22 december 2017 – 23 januari 2018.

 

Genomförda utredningar för detaljplanen hittar du här:

  DP_Harstenslycke_Riskutredning_farligt_gods – PDF (663 KB)

  KNATON Rapport_Nybro_Åkaren – PDF (8 MB)

  NVI DP Åkaren pdf – PDF (4 MB)

  PM_Trafik_171004_EM – PDF (1 017 KB)

  DP_Harstenslycke_Geotekniskt_utlåtande – PDF (360 KB)

  DP_Harstenslycke_Geotekniskt_utlåtande_karta – PDF (2 MB)

  DP_Harstenslycke_PM_dagvatten – PDF (1 MB)

 

Visa (DETALJPLAN FÖR DEL AV HARSTENSLYCKE, NYBRO) på en stor karta

Datum för publicering | ändrad: 2019-05-29 | skapad: 2017-12-07
Webbredaktör: Elin Hausenkamp | Elin.Hausenkamp@nybro.se
Id: inlägg: 5729 - kategori: 172

Pågående detaljplaner

  DETALJPLAN FÖR DEL AV MADESJÖ, NYBRO

Detaljplanens syfte är att uppdatera äldre detaljplaner, möjliggöra för försäljning av kommunägd mark samt förtäta i enlighet med Fördjupad översiktsplan [...]