Ändring av detaljplan för del av Smedstorp, Nybro

Planområdet för detaljplan för del av Smedstorp 2:38 (D 190) ligger söder om riksväg 25, Kalmarvägen, cirka 4 kilometer öster om Nybro centrum.

Ändringen av detaljplanen syftar revidera högsta tillåtna höjd totalhöjd, öka byggrätten, samt ta bort bestämmelsen om största tillåtna hårdgjord yta. Cirka 7 hektar av detaljplanen berörs av ändringen.

Samråd

Förslag på ändring av detaljplan för del av SMEDSTORP 2:38, SMEDSTORP, NYBRO var ute på samråd under perioden 7 februari 2019 – 11 mars 2019.

Granskning

Förslag på ändring av detaljplan för del av SMEDSTORP 2:38, SMEDSTORP, NYBRO var utställt för granskning under perioden 23 april 2019 – 14 maj 2019.

Antagande

Avsikten är att samhällsbyggnadsnämnden ska anta förslag till detaljplan för del av SMEDSTORP 2:38, SMEDSTORP, NYBRO vid nästa sammanträde den 11 juni 2019.

Planhandlingarna hittar du här nedanför:

  Planbeskrivning_Smedstorp_AN – PDF (2 MB)

  Plankarta_Smedstorp_AN – PDF (1 MB)

  Undersökning_Smedstorp_AN – PDF (879 KB)

  Utlåtande_Smedstorp_AN – PDF (908 KB)

Datum för publicering | ändrad: 2019-05-29 | skapad: 2019-02-05
Webbredaktör: Elin Hausenkamp | Elin.Hausenkamp@nybro.se
Id: inlägg: 6867 - kategori: 172

Pågående detaljplaner

  DETALJPLAN FÖR DEL AV MADESJÖ, NYBRO

Detaljplanens syfte är att uppdatera äldre detaljplaner, möjliggöra för försäljning av kommunägd mark samt förtäta i enlighet med Fördjupad översiktsplan [...]