Ansökan om planändring/-besked

Vid ny bebyggelse eller förändring av bebyggelse eller användning som kräver upprättande, ändring eller upphävande av en detaljplan behöver du som exploatör/markägare begära ett planbesked enligt Plan- och bygglagen 5 kap 2 §.

För planbesked utgår en kostnad enligt samhällsbyggnadsnämndens taxa som antagits av Kommunfullmäktige.

Kostnad för planbesked

Enligt Plan- och bygglagen 12 kap. 8 § får en avgift tas ut för beslut om planbesked. Kostnaden tas ut per timme nedlagd handläggningstid, dock finns ett minimibelopp om 8 860kr.

Planbeskedets arbetsgång

Gör en begäran om planbesked

I blanketten för begäran om planbesked framgår vilka handlingar som ska bifogas ansökan och vilka som med fördel kan bifogas. Med dessa handlingar får kommunen ett bra underlag och förståelse för syftet till den önskade planläggningen och inom vilket geografiskt område det är lokaliserat.

När ansökan kommit in till kommunen diarieförs handlingen och vidarebefordras därefter till sakkunnig handläggare.

Handläggaren granskar begäran med hjälp av bland annat kommunens översiktsplan och fördjupningar av översiktsplanen och områdets förhållande till omgivning och olika intressen och gör därefter en tjänstemannabedömning som skickas vidare för beslut till samhällsbyggnadsnämnden. Beslutet ska lämnas inom 4 månader efter det att en komplett begäran inkommit till kommunen.

På ”Mina sidor” hittar du  blankett för ansökan om planbesked.

Beslutet

Om kommunen ger ett positivt besked ska det i beskedet framgå den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens preliminära bedömning kommer ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan.

Om kommunen ger ett negativt besked ska skälen till varför en detaljplan inte upprättas redovisas i planbeskedet.

Ett beslut om planbesked är inte bindande och kan inte överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida. Efter fortsatta utredningar kan ställningstagande om att ta fram detaljplan ändras om förutsättningar för området ändras eller nya tillkommer.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Ansökan om planändring/-besked

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-20 | skapad: 2015-06-25

Detaljplaner

  Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får och inte får göra eller bygga inom ett visst markområde. Det [...]

  Ansökan om planändring/-besked

Du som vill utföra något som kan innebära att en detaljplan behöver upprättas, förändras eller upphävas ska begära ett planbesked/-ändring från kommunen.