Detaljplaner

  Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får och inte får göra eller bygga inom ett visst markområde. Det [...]

  Ansökan om planändring/-besked

Du som vill utföra något som kan innebära att en detaljplan behöver upprättas, förändras eller upphävas ska begära ett planbesked/-ändring från kommunen.

Id: kategori: 139