Karttjänster

Vi producerar olika slags kartor, både storskaliga och småskaliga. Några exempel är bland annat primärkartan som innehåller redovisning av byggnader och administrativa uppgifter, vägar, höjdkurvor, markdetaljer med mera och nybyggnadskartan som ligger till grund för ansökan om bygglov. En nybyggnadskarta krävs i samband med nybyggnad och i vissa fall vid tillbyggnad. Den innehåller bland annat berörd fastighets läge i plan, en redovisning av vatten- och avloppsledningar och planbestämmelser.

Vi gör även adresskartor,  tomtkartor, vandringsledskartor, turistkartor, tätortskartor, nyckelkodskartor, fjärrvärmekartor med mera. Via kommunens hemsida kan man även hitta de  karttjänster som kommunen erbjuder.

Kartorna kan man oftast få digitala och kan då levereras och ritas ut med valfritt innehåll och i valfri skala. Observera att de digitala kartorna omfattas av upphovsrätt och får endast användas mot avgift enligt taxa. Alla karttjänster levereras i kommunens koordinatsystem som i plan är SWEREF 99 16 30 och i höjd RH 2000.

Priser och avtal

Prisexemplen nedan gäller från och med 2020-01-01

 

  • Grovutstakning: minimum 1 135 kr (exkl. moms)
  • Finutstakning: minimum 3 405 kr (exkl. moms)
  • Nybyggnadskarta: 7 095 kr och uppåt (momsfritt)
  • Gränsvisning (vid säkerställda gränser inom tätort): minimum 1 135 kr (exkl. moms)
  • Digital karta, primärkarta: 1 135 kr/ha utan höjder (exkl. moms)
  • Analog karta, primärkarta: 143 kr inklusive moms (A4 skala 1:1 000) och uppåt

Nyttjanderättsavtal

Avtalet används då kunden önskar köpa en digital karta som ägs av kommun. I detta avtal förbinder sig kunden att endast använda materialet för det specifika ändamålet. På produkter som framställs av materialet ska det tydligt framgå att Nybro kommun har upphovsrätt. I syfte att förhindra otillbörligt användande, svarar kunden för att berörd personal informeras om innebörden i avtalet. Kunden får ej heller överlämna materialet till annan än av kunden anlitad uppdragstagare som skriftligen upplyses om de regler för användandet som avtalet innehåller.

Kunden har inte rätt enligt detta avtal att använda materialet för kommersiella ändamål eller som underlag för tryckta produkter utanför kundens basverksamhet.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Karttjänster

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-07 | skapad: 2014-11-05

Kartor & Mätning

  Husutstakning

Enligt PBL (plan- och bygglagen) ska byggnader vid behov stakas ut. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks [...]

  Karttjänster

Vi producerar olika slags kartor, både storskaliga och småskaliga. Några exempel är bland annat primärkartan som innehåller redovisning av byggnader [...]