Kartprodukter

Vi producerar olika slags kartor, både storskaliga och småskaliga. Några exempel är bland annat primärkartan som innehåller redovisning av byggnader och administrativa uppgifter, vägar, höjdkurvor, markdetaljer med mera och nybyggnadskartan som ligger till grund för ansökan om bygglov. Den krävs i samband med nybyggnad och i vissa fall vid tillbyggnad. Den innehåller bland annat berörd fastighets läge i plan samt en redovisning av vatten- och avloppsledningar samt eventuella fjärrvärmeledningar.

Vi gör även adresskartor, vandringsledskartor, turistkartor, tätortskartor, nyckelkodskartor, fjärrvärmekartor med mera.

Kartorna kan man även få digitala och kan därför levereras och ritas ut med valfritt innehåll och i valfri skala. Observera att de digitala kartorna omfattas av upphovsrätt och får endast användas mot avgift enligt taxa.

 

Priser och avtal

Prisexemplen nedan gäller från och med 2019-05-20

Grovutstakning: minimum 1 116 kr (exkl. moms)

Finutstakning: minimum 3 348 kr (exkl. moms)

Nybyggnadskarta: 6 975 kr och uppåt (momsfritt)

Digital karta, primärkarta: 1 116kr/ha utan höjder (exkl. moms)

Analog karta, primärkarta: 135 kr inklusive moms (A4 skala 1:1 000) och uppåt

Det finns två olika avtal som du som kund kan komma i kontakt med när du köper digital karta av oss. Dessa är nyttjanderättsavtal och MBK-avtal.

Nyttjanderättsavtal
Avtalet används då en digital karta köpts och ska användas i ett särskilt syfte. I detta avtal förbinder sig kunden att endast använda materialet för det specifika ändamålet. På produkter som framställs av materialet ska det tydligt framgå att Samhällsbyggnad i Nybro Kommun har upphovsrätt.

MBK-avtal (Mätning, Beräkning och Kartframställning)
Avtalet ger kunden rätt att i sin verksamhet mot ersättning använda Nybro kommuns primärkarta inom de områden av kommunen som avtalats. Avtalet ger rätt att använda kartor som underlag vid projektering och bygge, för dokumentation och för drift och underhåll, vid samråd och tillståndsansökningar samt som informationsbärare till andra som med sin verksamhet kan beröra kundens anläggningar.

På produkter som framställs med materialet som underlag och redovisas externt ska tydligt framgå att Samhällsbyggnad i Nybro kommun har upphovsrätt. I syfte att förhindra otillbörligt användande, svarar kunden för att berörd personal informeras om innebörden i avtalet. Kunden får ej heller överlämna materialet till annan än av kunden anlitad uppdragstagare som skriftligen upplyses om de regler för användandet som avtalet innehåller.

Kunden har inte rätt enligt detta avtal att använda materialet för kommersiella ändamål eller som underlag för tryckta produkter utanför kundens basverksamhet.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Kartprodukter

Datum för publicering | ändrad: 2019-06-13 | skapad: 2014-11-05
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 1210 - kategori: 140

Kartor & Mätning

  Husutstakning

Enligt PBL (plan- och bygglagen) ska byggnader vid behov stakas ut. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks [...]

  Kartprodukter

Vi producerar olika slags kartor, både storskaliga och småskaliga. Några exempel är bland annat primärkartan som innehåller redovisning av byggnader [...]