Fastighetsförsäljning av Brunnen 6

Med anledning av att felaktiga uppgifter förekommer kring tomtpriset och bygglov vill Nybro kommun förtydliga hanteringen av fastigheten Brunnen 6.

Fastigheterna Brunnen 6,7 och 8, som var villatomter, löstes in 1988 från dåvarande fastighetsägare. Fastigheterna låg inom det område som i detaljplan förutsatte att kommunen löste in fastigheterna utmed Fabriksgatans västra sida. Detaljplanen föranleddes av AB Gustaf Kährs utbyggnad inom det egna området. Fastighetsinköpet beslutades i kommunfullmäktige.

Det är vanligt att kommuner köper in mark/fastigheter. När detta sker kan köpeskillingen bli högre än vad kommunen sedan kan sälja marken för.

I december 2018 genomfördes markförsäljning av Brunnen 6. Priset för marken, 83 760 kr, sattes utifrån gällande taxa. Taxan fastställs av kommunfullmäktige utifrån vad marken får användas till enligt detaljplanen. Aktuell mark får inte användas till villabebyggelse, eftersom den angränsar till industri. Därför är priset lägre än för motsvarande pris för en villatomt.

Bygglovet följer gällande detaljplan och beviljades i juni 2019. En överklagan inkom som avslogs av Länsstyrelsen då inkomna handlingar uppfyllde de krav som ställs i Plan- och bygglagen.

Datum för publicering | skapad: 2019-09-30

Bo & Bygga

  Återvinning & Sophantering

Det är företaget FTI (Förpacknings & tidningsinsamlingen) som ansvarar för våra återvinningsstationer i kommunen. Hitta din närmaste återvinningsstation (FTI webbplats) [...]

  Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader [...]

  Fastighetsförsäljning av Brunnen 6

Med anledning av att felaktiga uppgifter förekommer kring tomtpriset och bygglov vill Nybro kommun förtydliga hanteringen av fastigheten Brunnen 6. [...]

  Taxan för villatomter höjs!

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 om en höjning av taxan för kommunens villatomter. Höjningen kommer att ske i två [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Tomtkö för villatomter

Fredag 1 februari släpper Nybro kommun en ny e-tjänst. E-tjänsten är en tomtkö för kommunens villatomter. E-tjänsten kommer att finnas [...]

 Bo på landet

Här hittar du all information om: Bo på landet (kategori).