Namn- och adressättning

Kommunen ansvarar för och beslutar om ny adressättning på alla fastigheter inom kommunen.

Då nya områden tillkommer, nya tomter bildas samt nya gator och vägar byggs så krävs nya gatu- eller vägnamn och adresser. Inom kommunens tätorter är adresseringen uppbyggd av gatu- eller vägnamn och adressnummer. På landsbygden finns på samma sätt adresser men där är de uppbyggda efter en standard som bygger på byadressområde, gårdsnamn och adressnummer. Tidig adressättning vid nybyggnation är viktig för många verksamheter och behövs till exempel för att kunna göra en flyttningsanmälan.

När man väljer namn för kvarter, gator och torg brukar man ta hänsyn till ortens historia, geografi, flora och fauna. Även män och kvinnor, som i sin livstid gjort en bestående insats kan få gator, platser, gårdar och torp uppkallade efter sig. Enligt 4 § Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. ska god ortnamnssed iakttas. Bland annat innebär det att hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat samt påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn. I Nybro kommun är det Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden som beslutar i namnfrågor.

Information om nya gatu- eller vägnamn och adresser registreras i ett rikstäckande byggnads-, adress- och lägenhetsregister, BAL (Byggnad, Adress, Lägenhet), som finns hos Lantmäteriet i Gävle. Registret utnyttjas av ett stort antal instanser och myndigheter som till exempel Räddningstjänsten, Polisen och Skatteverket.

För mer information om namn- och adressättning besök gärna  Lantmäteriets webbplats.

 Lag (1988:950) Om kulturminnen m.m.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Namn- och adressättning

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-29 | skapad: 2014-11-03
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 1146 - kategori: 138

Fastighetsbildning

  Lägenhetsregister

Registret regleras genom Lagen om Lägenhetsregister (2006:387) Lägenhetsregistret och folkbokföring på lägenhet är en förutsättning för registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik. [...]

  Namn- och adressättning

Kommunen ansvarar för och beslutar om ny adressättning på alla fastigheter inom kommunen. Då nya områden tillkommer, nya tomter bildas [...]

  Om fastighetsbildning

Fastighetsbildning är det gemensamma namnet på de åtgärder som bildar eller förändrar fastigheter, det vill säga fast egendom, som kan [...]