Fastighetsbildning

  Lägenhetsregister

Registret regleras genom Lagen om Lägenhetsregister (2006:387) Lägenhetsregistret och folkbokföring på lägenhet är en förutsättning för registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik. [...]

  Namn- och adressättning

Kommunen ansvarar för och beslutar om ny adressättning på alla fastigheter inom kommunen. Då nya områden tillkommer, nya tomter bildas [...]

  Om fastighetsbildning

Fastighetsbildning är det gemensamma namnet på de åtgärder som bildar eller förändrar fastigheter, det vill säga fast egendom, som kan [...]

Id: kategori: 138