Fastighetsbildning

  Lägenhetsregister

Registret regleras genom Lagen om lägenhetsregister. Lägenhetsregistret och folkbokföring på lägenhet är en förutsättning för registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken [...]

  Namn- och adressättning

Kommunen ansvarar för och beslutar om ny alternativt förändrad adressättning på alla fastigheter inom kommunen. Då nya områden tillkommer, nya [...]

  Om fastighetsbildning

Fastighetsbildning är det gemensamma namnet på de åtgärder som bildar eller förändrar fastigheter det vill säga mark inklusive eventuella byggnader [...]

Id: kategori: 138