Vad är en detaljplan?

Kommunen har ansvaret att planera för mark- och vattenområden, det vill säga planera för hur mark och vatten i kommunen används. Regleringen av mark och vatten samt bebyggelsens utformning kan ske på två sätt, dels genom bindande bestämmelser i detaljplaner eller genom områdesbestämmelser. Kommunen ska också ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. För avgränsade områden eller inriktningar kan även olika typer av fördjupningar och tillägg till översiktsplanen göras.

I kommunens planarbete görs en samlad bedömning om marken och vattnets användning samtidigt som olika intressenters insyn och inflytande garanteras.

I Nybro kommun är det Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för den fysiska planeringen där Planenheten på förvaltningen Samhällsbyggnad ansvarar för det praktiska arbetet med planerna.

Om detaljplanen

En detaljplan är ett juridiskt dokument som redovisar vad kvartersmarken, till exempel bostäder, skola och industri, ska användas till, var allmän plats, till exempel gator, torg och parker ska ligga samt hur den tekniska infrastrukturen, till exempel vatten- och avlopp, fjärrvärme och dagvattenhantering ska lösas. En detaljplan kan även innehålla regler för hur mark, byggnader och vegetation får utformas. Det kan till exempel finnas bestämmelser om byggnaders höjd, hur de får placeras på tomten eller hur stort huset får vara.

För varje detaljplan görs en behovsbedömning för att avgöra dess påverkan på miljön. Bidrar planen till en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram i samband med planen.

  informationsblad-detaljplanekartan – PDF (440 KB)

Den reglering som bestäms i en detaljplan är bindande för efterföljande beslut, till exempel för bygglov. Alla som har väsentligt intresse av planen får under planprocessen information och ges möjlighet att lämna synpunkter på planen innan den antas.

De flesta tätorter i kommunen är detaljplanelagda. En detaljplan har en genomförandetid på minst 5 och högst 15 år. Under denna tid finns en garanterad rätt att bygga enligt planen. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla men kan ersättas, ändras eller upphävas.

Om detaljplaneprocessen

Upprättandet och arbetet med en detaljplan följer Plan- och bygglagen och är en lång process med flera olika skeden där syftet är att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. Planprocessen är demokratisk och alla berörda ska garanteras insyn och inflytande på planen.
För mer information om planprocessen gå in på  Boverkets hemsida.

Tips!

  • Ta reda på vad det finns för planbestämmelser för din fastighet.
  • Gå på samrådsmöten för nya planer som berör dig
  • Lämna synpunkter på pågående planer. Du kanske vet något som inte vi känner till.
  • Hör av dig om du inte förstår en plan vi skickat till dig.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Vad är en detaljplan?

Datum för publicering | ändrad: 2017-05-08 | skapad: 2014-11-10
Webbredaktör: Unni Karlsson | Unni.Karlsson@nybro.se
Id: inlägg: 1419 - kategori: 139

Detaljplaner

  Vad är en detaljplan?

Kommunen har ansvaret att planera för mark- och vattenområden, det vill säga planera för hur mark och vatten i kommunen [...]

  Ansökan om planändring/-besked

Du som vill utföra något som kan innebära att en detaljplan behöver upprättas, förändras eller upphävas ska begära ett planbesked/-ändring från kommunen.

  Gällande detaljplaner

På kartan nedan kan du se vilken detaljplan som gäller för vilket område i Nybro kommun. De planer som är [...]