Detaljplan för Läraren 2, Sveavallen m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun

Syftet med planändringen är ett genomförande av Fördjupad Översiktsplan för Nybro stad 2013 där Sveavallen planläggs för bostadsändamål. Syftet är även att se över äldre gällande planer inom området samt att möjliggöra försäljning av kommunägd mark. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom planområdet.

Planområdet är beläget cirka en kilometer nordväst om Nybro centrum och avgränsas i norr av Bolanders bäck, i söder av Sveavägen, i öst av fastigheten Läraren 1 och i väst av riksväg 31, Norra vägen. Området omfattar en areal om cirka 55 000 m2.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Detaljplan för Läraren 2, Sveavallen m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2017-11-22 | skapad: 2016-10-03
Webbredaktör: Elin Hausenkamp | Elin.Hausenkamp@nybro.se
Id: inlägg: 4581 - kategori: 172

Pågående detaljplaner