Detaljplaner

  Vad är en detaljplan?

Kommunen har ansvaret att planera för mark- och vattenområden, det vill säga planera för hur mark och vatten i kommunen [...]

  Ansökan om planändring/-besked

Du som vill utföra något som kan innebära att en detaljplan behöver upprättas, förändras eller upphävas ska begära ett planbesked/-ändring från kommunen.

  Gällande detaljplaner

På kartan nedan kan du se vilken detaljplan som gäller för vilket område i Nybro kommun. De planer som är [...]

Id: kategori: 139