Tekniskt samråd

Om ett tekniskt samråd krävs för att du ska kunna få ett startbesked står detta angivet i bygglovsbeslutet. Du som byggherre kan också alltid begära ett tekniskt samråd om du vill att det ska hållas även om miljö- och byggnämnden bestämt att det inte behövs för ditt ärende.

Vid det tekniska samrådet går man igenom byggnadens tekniska egenskapskrav som till exempel konstruktion, energibehov, säkerhet samt arbetets planering och organisation.

Till det tekniska samrådet krävs det oftast in ytterligare handlingar för att kunna göra ovanstående granskning. En KONTROLLPLAN ska alltid finnas upprättad för arbetet.

Vid det tekniska samrådet förs det protokoll och där ska det anges om det krävs ytterligare handlingar för att ett startbesked ska kunna lämnas samt om det ska utföras arbetsplatsbesök eller ytterligare möten.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Tekniskt samråd

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2014-11-25

Bygglov & Anmälan

  Bygglov - Bygglovsguiden

Bygglov Bygglov krävs i regel alltid om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra utseende på en byggnad men [...]

  Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är undantagen från lov- och anmälningsplikt enligt plan- och bygglagen (PBL). En ekonomibyggnad är [...]

  Förhandsbesked

När du planerar att bygga ett nytt hus eller ersätta ett befintligt hus utanför planlagt område är det en del [...]

  Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) krävs vid de flesta byggnationer. Endast vid enklare åtgärder som mindre tillbyggnader av enbostadshus och komplementbyggnader behöver [...]

  Kontrollplan

En kontrollplan ska alltid finnas för en byggnation som kräver bygglov eller anmälan. I många fall kan kontrollplanen vara enkel [...]

  Rivnings- och marklov

Har du planer på att riva en byggnad eller ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt [...]

  Slutbesked

När du visat att alla krav enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och miljö- och byggnämnden [...]

  Startbesked

Ett beviljat startbesked innebär att du får påbörja din byggnation. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för byggnationen och vilka ytterligare krav [...]

  Tekniskt samråd

Om ett tekniskt samråd krävs för att du ska kunna få ett startbesked står detta angivet i bygglovsbeslutet. Du som [...]