Slutbesked

När du visat att alla krav enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och myndighetsnämnden inte har skäl att ingripa utfärdas ett slutbesked. Slutbeskedet innebär ett kvitto på att byggnationen är färdigställd och säker att använda.

Du får inte flytta in innan du fått slutbeskedet, om du gör det  kommer Myndighetsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift.

Om Myndighetsnämnden bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare så får ett så kallat interimistiskt slutbesked meddelas. I det beskedet beskriver vi i vilken omfattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Slutbesked

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-15 | skapad: 2014-11-25
Webbredaktör: Magnus Olsson | magnus.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 1981 - kategori: 148

Bygglov & Anmälan

  Allmänt om bygglov och anmälan

I Nybro kommun har Myndighetsnämnden ansvaret för att Plan- och bygglagen (PBL) följs beträffande byggande. I de flesta fall krävs [...]

  Bygglov - Bygglovsguiden

Bygglov Bygglov krävs i regel alltid om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra utseende på en byggnad men [...]

  Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är undantagen från lov- och anmälningsplikt enligt plan- och bygglagen (PBL). En ekonomibyggnad är [...]

  Förhandsbesked

När du planerar att bygga ett nytt hus eller ersätta ett befintligt hus utanför planlagt område är det en del [...]

  Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) krävs vid de flesta byggnationer. Endast vid enklare åtgärder som mindre tillbyggnader av enbostadshus och komplementbyggnader behöver [...]

  Kontrollplan

En kontrollplan ska alltid finnas för en byggnation som kräver bygglov eller anmälan. I många fall kan kontrollplanen vara enkel [...]

  Rivnings- och marklov

Har du planer på att riva en byggnad eller ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt [...]

  Slutbesked

När du visat att alla krav enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och myndighetsnämnden inte har [...]

  Startbesked

Ett beviljat startbesked innebär att du får påbörja din byggnation. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för byggnationen och vilka ytterligare krav [...]

  Tekniskt samråd

Om ett tekniskt samråd krävs för att du ska kunna få ett startbesked står detta angivet i bygglovsbeslutet. Du som [...]