Rivnings- och marklov

Har du planer på att riva en byggnad eller ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt område, söka rivnings- eller marklov. I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud.

Rivningslov

Rivningslov krävs för rivning av byggnader eller delar av byggnader inom områden med detaljplan. Redan då du lämnar in ansökan om rivningslov bör du bifoga tillhörande rivningsplan.

Startbesked ska finnas för åtgärden innan rivningen får påbörjas. Kontrollansvarig, kontrollplan och rivningsplan (förslag till rivningsplan finns under blanketter) ska finnas för rivningen. Miljö- och byggnämnden avgör om det krävs ett tekniskt samråd innan startbesked kan lämnas.

Efter avslutad rivning ska kontrollplan samt yttrande från kontrollansvarig skickas tillsamman med blanketten ”Redovisning av avfall” till miljö- och byggnämnden.

  Information om avfall – Miljösamverkan Sydost – PDF-fil (3 MB)

Alla våra blanketter och e-tjänster hittar du under ”  Mina sidor”.

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs marklov för sådan schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar markens höjdläge. Kontakta bygglovshandläggare vid frågor.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Rivnings- och marklov

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2014-11-25

Bygglov & Anmälan

  Bygglov - Bygglovsguiden

Bygglov Bygglov krävs i regel alltid om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra utseende på en byggnad men [...]

  Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är undantagen från lov- och anmälningsplikt enligt plan- och bygglagen (PBL). En ekonomibyggnad är [...]

  Förhandsbesked

När du planerar att bygga ett nytt hus eller ersätta ett befintligt hus utanför planlagt område är det en del [...]

  Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) krävs vid de flesta byggnationer. Endast vid enklare åtgärder som mindre tillbyggnader av enbostadshus och komplementbyggnader behöver [...]

  Kontrollplan

En kontrollplan ska alltid finnas för en byggnation som kräver bygglov eller anmälan. I många fall kan kontrollplanen vara enkel [...]

  Rivnings- och marklov

Har du planer på att riva en byggnad eller ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt [...]

  Slutbesked

När du visat att alla krav enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och miljö- och byggnämnden [...]

  Startbesked

Ett beviljat startbesked innebär att du får påbörja din byggnation. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för byggnationen och vilka ytterligare krav [...]

  Tekniskt samråd

Om ett tekniskt samråd krävs för att du ska kunna få ett startbesked står detta angivet i bygglovsbeslutet. Du som [...]