Installation av eldstad eller rökkanal

En installation av eldstad eller rökkanal kräver en anmälan. Detta gäller även om du byter eldstad och om du sätter in en kassett i en befintlig öppen spis.

För att anmälan ska vara komplett krävs en ifylld anmälningsblankett, planritning med platsen för eldstaden markerad och produktblad för eldstaden. Om du även ska installera en rökkanal krävs produktblad för rökkanalen och en sektionsritning som visar rökkanalens placering genom byggnaden.

Du får ett startbesked som innebär att du får påbörja installationen.

När installationen är utförd ska den kontrolleras av en sotare. Sotaren utför ett besiktningsprotokoll som skickas till miljö- och byggnämnden. När sotaren godkänt din installation bör du omgående kontakta din handläggare för att du ska få ta eldstaden eller rökkanalen i bruk.

Via  minasidor.nybro.se kan du ansöka via e-tjänsten eller med blankett.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Installation av eldstad eller rökkanal

Datum för publicering | ändrad: 2020-09-01 | skapad: 2014-11-25

Bygglov & Anmälan

  Bygglov - Bygglovsguiden

Bygglov Bygglov krävs i regel alltid om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra utseende på en byggnad men [...]

  Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är undantagen från lov- och anmälningsplikt enligt plan- och bygglagen (PBL). En ekonomibyggnad är [...]

  Förhandsbesked

När du planerar att bygga ett nytt hus eller ersätta ett befintligt hus utanför planlagt område är det en del [...]

  Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) krävs vid de flesta byggnationer. Endast vid enklare åtgärder som mindre tillbyggnader av enbostadshus och komplementbyggnader behöver [...]

  Kontrollplan

En kontrollplan ska alltid finnas för en byggnation som kräver bygglov eller anmälan. I många fall kan kontrollplanen vara enkel [...]

  Rivnings- och marklov

Har du planer på att riva en byggnad eller ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt [...]

  Slutbesked

När du visat att alla krav enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och miljö- och byggnämnden [...]

  Startbesked

Ett beviljat startbesked innebär att du får påbörja din byggnation. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för byggnationen och vilka ytterligare krav [...]

  Tekniskt samråd

Om ett tekniskt samråd krävs för att du ska kunna få ett startbesked står detta angivet i bygglovsbeslutet. Du som [...]