Förhandsbesked

När du planerar att bygga ett nytt hus eller ersätta ett befintligt hus utanför planlagt område är det en del att tänka på innan du kan sätta igång med själva byggandet.

Vilka handlingar behövs?

Blanketten ”Ansökan om bygglov och anmälan” används när du har hittat en plats som du tycker är lämplig och vill få prövat om denna plats är lämplig att bygga på. Fyll i övre delen av blanketten och skriv under.

Till denna blankett ska du bifoga en karta över det tänkta markområdet (karta i 1:10000 eller bättre). Du markerar in tomtens och huvudbyggnadens placering och eventuellt ny väg som erfordras.

Eftersom förhandsbesked kostar pengar bör du ta kontakt med markägaren innan du lämnar in ansökan.

Hur går prövningen till?

  • Kontroll mot kommunens översiktsplan (riksintressen, kommunala intressen, planerad markanvändning, eventuella krav på planläggning på grund av högt bebyggelsetryck med mera).
  • Hänsyn till landskapsbilden, det vill säga orörd mark ska i möjligaste mån bevaras orörd. Ny bebyggelse ska i första hand lokaliseras till mark i närheten av befintlig bebyggelse och med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen.
  • Kontroll av förekomst av fornminnen och eventuella krav på arkeologiska förundersökningar.
  • Ge berörda grannar möjlighet till eventuella synpunkter.
  • Möjligheten att anordna avlopp, det vill säga förekomst av lämplig mark för rening av avloppsvattnet också med hänsyn till skyddsavstånd till vattendrag och vattentäkter.

När nämnden prövat förslaget och lämnat ett skriftligt positivt förhandsbesked så är detta bindande för nämnden i två år. Under den tiden kan du alltså räkna med att om du kommer in med en ansökan om bygglov för ett enbostadshus som överensstämmer med de förutsättningar som du angett i förhandsbeskedet så kommer du att få ett bygglov.

När ska jag begära avstyckning av tomten?

När platsen har prövats av nämnden som i ett skriftligt beslut angivit att den är lämplig, kan man hos lantmäterimyndigheten, begära en avstyckning av platsen, för att bilda en egen självständig fastighet.

Det är ingen idé att först begära avstyckning av platsen eftersom lantmäteriet inte kan avstycka en tomtplats som inte har prövats vara lämplig av Myndighetsnämnden.

Om du startar ett ärende hos lantmäteriet innan du fått ett positivt förhandsbesked riskerar du att du få betala lantmäterikostnader och ändå inte få någon avstyckning.

Vad ska göras efter att jag fått mitt förhandsbesked?

Du ska lämna in ansökan om bygglov och kontrollansvarig innan du kan börja med projektet. I bygglovet prövas då först att förslaget stämmer med förhandsbeskedets förutsättning, men även byggnadens utseende och läge mera i detalj, påverkan för grannar, utfarter med mera.

Inför startbesked ska byggnadens tekniska förutsättningar och förslag på kontrollplan redovisas. Vid ett tekniskt samråd mellan dig som byggherre, kontrollansvarig samt nämndens inspektör går man igenom de redovisade förutsättningarna. Därefter får du ett startbesked och kan få påbörja byggnationen.

Innan du fått detta startbesked kan du inte påbörja några som helst byggnadsarbeten.

Om du vill veta mer

Tag gärna kontakt med någon av oss handläggare på Samhällsbyggnad innan du lämnar in din ansökan och det kan vara bra med en kontakt redan när du hittat någon plats som du tycker skulle vara lämplig.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Förhandsbesked

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2014-11-27

Bygglov & Anmälan

  Bygglov - Bygglovsguiden

Bygglov Bygglov krävs i regel alltid om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra utseende på en byggnad men [...]

  Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är undantagen från lov- och anmälningsplikt enligt plan- och bygglagen (PBL). En ekonomibyggnad är [...]

  Förhandsbesked

När du planerar att bygga ett nytt hus eller ersätta ett befintligt hus utanför planlagt område är det en del [...]

  Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) krävs vid de flesta byggnationer. Endast vid enklare åtgärder som mindre tillbyggnader av enbostadshus och komplementbyggnader behöver [...]

  Kontrollplan

En kontrollplan ska alltid finnas för en byggnation som kräver bygglov eller anmälan. I många fall kan kontrollplanen vara enkel [...]

  Rivnings- och marklov

Har du planer på att riva en byggnad eller ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt [...]

  Slutbesked

När du visat att alla krav enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och miljö- och byggnämnden [...]

  Startbesked

Ett beviljat startbesked innebär att du får påbörja din byggnation. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för byggnationen och vilka ytterligare krav [...]

  Tekniskt samråd

Om ett tekniskt samråd krävs för att du ska kunna få ett startbesked står detta angivet i bygglovsbeslutet. Du som [...]