Bygglov – Bygglovsguiden

Bygglov

Bygglov krävs i regel alltid om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra utseende på en byggnad men det finns vissa undantag.

I Bygglovsguiden hittar du allt du behöver veta om bygglov och hur du ska gå till väga

Du kan se tjänsten som en hjälpreda när du ska utföra byggnadsåtgärder. Den innehåller en förklarande uppslagsdel med begrepp och regler. Du guidas också steg-för-steg genom ansökan/anmälan och kan sedan skriva ut dina blanketter.

 Gå till bygglovsguiden

 

 

 

 • Uppföra ny byggnad eller anläggning
 • Bygga till en byggnad eller en ytterligare våning
 • Att dela en lokal eller lägenhet till fler lokaler eller lägenheter
 • Ändra byggnadens användning
 • Ändra byggnadens utseende och material
 • Sätta upp skyltar på tomtmark eller byggnader
 • Sätta upp plank eller mur
 • Ställa containrar, husvagnar eller tält en längre tid

Om ni är osäkra om en åtgärd kräver bygglov eller en anmälan kontakta handläggaren för rådgivning.

Handlingar för bygglovsansökan

Till en ansökan om bygglov krävs en ansökningsblankett som finns att tillgå i blanketter och oftast följande handlingar:

 • Nybyggnadskarta/situationsplan (karta som visar placering av den nya byggnationen med mått)
 • Fasadritningar (byggnadens yttre)
 • Planritningar (byggnadens rumsfördelning)
 • Sektionsritning (genomskärning av byggnaden)
 • Vem som är kontrollansvarig

En ansökan om bygglov resulterar i att Myndighetsnämnden meddelar ett bygglov eller ett avslag.

Bygglovet innebär att myndigheten har kontrollerat byggnadens placering, utseende samt användbarheten men inte granskat byggnadens tekniska egenskaper.

I bygglovsbeslutet står det vad som krävs för att ett startbesked ska kunna lämnas. För att byggnationen ska få påbörjas krävs ett STARTBESKED.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Bygglov – Bygglovsguiden

Datum för publicering | ändrad: 2020-10-01 | skapad: 2014-11-25

Bygglov & Anmälan

  Bygglov - Bygglovsguiden

Bygglov Bygglov krävs i regel alltid om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra utseende på en byggnad men [...]

  Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är undantagen från lov- och anmälningsplikt enligt plan- och bygglagen (PBL). En ekonomibyggnad är [...]

  Förhandsbesked

När du planerar att bygga ett nytt hus eller ersätta ett befintligt hus utanför planlagt område är det en del [...]

  Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) krävs vid de flesta byggnationer. Endast vid enklare åtgärder som mindre tillbyggnader av enbostadshus och komplementbyggnader behöver [...]

  Kontrollplan

En kontrollplan ska alltid finnas för en byggnation som kräver bygglov eller anmälan. I många fall kan kontrollplanen vara enkel [...]

  Rivnings- och marklov

Har du planer på att riva en byggnad eller ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt [...]

  Slutbesked

När du visat att alla krav enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och miljö- och byggnämnden [...]

  Startbesked

Ett beviljat startbesked innebär att du får påbörja din byggnation. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för byggnationen och vilka ytterligare krav [...]

  Tekniskt samråd

Om ett tekniskt samråd krävs för att du ska kunna få ett startbesked står detta angivet i bygglovsbeslutet. Du som [...]