Byggande utanför detaljplanerat område

Om du har ett en- eller tvåbostadshus utanför detaljplanerat område har du ytterligare lättnader i bygglovsplikten. Du får även utföra följande byggnationer utan bygglov eller anmälan:

  • En mindre tillbyggnad. Nybro kommun använder regeln att man får bygga max 30 kvadratmeter bruttoarea, men tillbyggnaden får inte överstiga 50 procent av den ursprungliga byggnadens yta.
  • Uppföra komplementbyggnader till bostadens behov.

För båda dessa gäller också att om vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett tillstånd från den berörda grannen och det bör vara skriftligt.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Byggande utanför detaljplanerat område

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-15 | skapad: 2014-11-25
Webbredaktör: Magnus Olsson | magnus.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 1969 - kategori: 148

Bygglov & Anmälan

  Allmänt om bygglov och anmälan

I Nybro kommun har Myndighetsnämnden ansvaret för att Plan- och bygglagen (PBL) följs beträffande byggande. I de flesta fall krävs [...]

  Bygglov - Bygglovsguiden

Bygglov Bygglov krävs i regel alltid om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra utseende på en byggnad men [...]

  Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är undantagen från lov- och anmälningsplikt enligt plan- och bygglagen (PBL). En ekonomibyggnad är [...]

  Förhandsbesked

När du planerar att bygga ett nytt hus eller ersätta ett befintligt hus utanför planlagt område är det en del [...]

  Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) krävs vid de flesta byggnationer. Endast vid enklare åtgärder som mindre tillbyggnader av enbostadshus och komplementbyggnader behöver [...]

  Kontrollplan

En kontrollplan ska alltid finnas för en byggnation som kräver bygglov eller anmälan. I många fall kan kontrollplanen vara enkel [...]

  Rivnings- och marklov

Har du planer på att riva en byggnad eller ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt [...]

  Slutbesked

När du visat att alla krav enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och myndighetsnämnden inte har [...]

  Startbesked

Ett beviljat startbesked innebär att du får påbörja din byggnation. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för byggnationen och vilka ytterligare krav [...]

  Tekniskt samråd

Om ett tekniskt samråd krävs för att du ska kunna få ett startbesked står detta angivet i bygglovsbeslutet. Du som [...]