Bestämmelser för en- och tvåbostadshus

Det finns speciella bestämmelser som omfattar en- och tvåbostadshus.

Friggebod

Du behöver inte bygglov eller anmälan för en friggebod om den byggs som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Detta gäller för friggebod:

 • Den sammanlagda bruttoarean får högst vara 15 kvadratmeter.
 • Höjden från marken till taknocken får vara högst 3 meter.
 • Avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.
 • Friggeboden ska vara ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett tillstånd från den berörda grannen och det bör vara skriftligt. Tänk också på att friggeboden ska passa in i omgivningen.

Skärmtak

Du behöver inte bygglov eller anmälan för ett skärmtak om det byggs till ett en- eller tvåbostadshus.

Detta gäller för skärmtak:

 • Den sammanlagda byggnadsarean får högst vara 15 kvadratmeter.
 • Avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.
 • Skärmtaket får inte ha hela väggar utan det ska vara öppet, men staket får förekomma.

Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett tillstånd från den berörda grannen och det bör vara skriftligt.

Plank eller mur

Du behöver inte bygglov eller anmälan för att uppföra plank eller mur om följande är uppfyllt:

 • Höjden får vara max 1,8 meter
 • Planket eller muren får inte byggas mer än 3,6 meter ut från bostadshuset
 • Avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter

Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett tillstånd från den berörda grannen och det bör vara skriftligt.

Byta fasad- och taktäckningsmaterial

På ett en- eller två bostadshus får du ändra tak- och fasadmaterial samt färga om din byggnad utan bygglov eller anmälan om inte byggnadens eller omgivningens karaktär förändras.

Komplementbostadshus (Attefallshus)

Du får uppföra en komplementbyggnad på 25 kvadratmeter med högst 4 meters nockhöjd utan bygglov.

Då gäller följande bestämmelser:

 • Komplementbyggnaden är anmälningspliktig.
 • Ytan (25 kvadratmeter) kan fördelas på flera byggnader.
 • Komplementbyggnaden ska uppföras i omedelbar närhet av bostadshuset.
 • Komplementbyggnaden får innehålla bostad.
 • Avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter

Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett tillstånd från den berörda grannen och det bör vara skriftligt. Tänk också på att komplementbyggnaden ska passa in i omgivningen.

Mindre tillbyggnad av bostadshus (Attefallshus)

Detta gäller vid mindre tillbyggnad av bostadshus:

 • Tillbyggnaden är anmälningspliktig
 • Tillbyggnaden får inte vara större än 15 kvadratmeter bruttoarea
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än husets nock
 • Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter

Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett tillstånd från den berörda grannen och det bör vara skriftligt. Tänk också på att tillbyggnaden ska passa in i omgivningen.

Tillbyggnad med högst två takkupor (Attefallshus)

Detta gäller vid tillbyggnad med högst två takkupor:

 • Får inte omfatta mer än halva takets bredd (takfallet)
 • Om det redan finns en takkupa får man bara uppföra ytterligare en utan bygglov
 • Ingrepp får inte ske i den bärande konstruktionen. Om ingrepp sker i konstruktionen är åtgärden bygglovspliktig

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus (Attefallshus)

Detta gäller vid inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus:

 • Åtgärden är anmälningspliktig
 • Om det redan finns två bostäder får inte ytterligare en bostads tillskapas.

Om du känner dig osäker om din tänkta byggnation eller förändring av din byggnad kräver bygglov eller anmälan, hör gärna av dig till miljö- och byggnämndens bygglovshandläggare.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Bestämmelser för en- och tvåbostadshus

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2014-11-25

Bygglov & Anmälan

  Bygglov - Bygglovsguiden

Bygglov Bygglov krävs i regel alltid om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra utseende på en byggnad men [...]

  Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är undantagen från lov- och anmälningsplikt enligt plan- och bygglagen (PBL). En ekonomibyggnad är [...]

  Förhandsbesked

När du planerar att bygga ett nytt hus eller ersätta ett befintligt hus utanför planlagt område är det en del [...]

  Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) krävs vid de flesta byggnationer. Endast vid enklare åtgärder som mindre tillbyggnader av enbostadshus och komplementbyggnader behöver [...]

  Kontrollplan

En kontrollplan ska alltid finnas för en byggnation som kräver bygglov eller anmälan. I många fall kan kontrollplanen vara enkel [...]

  Rivnings- och marklov

Har du planer på att riva en byggnad eller ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt [...]

  Slutbesked

När du visat att alla krav enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och miljö- och byggnämnden [...]

  Startbesked

Ett beviljat startbesked innebär att du får påbörja din byggnation. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för byggnationen och vilka ytterligare krav [...]

  Tekniskt samråd

Om ett tekniskt samråd krävs för att du ska kunna få ett startbesked står detta angivet i bygglovsbeslutet. Du som [...]