Anmälan till Miljö- och byggnämnden

Även om du inte behöver söka bygglov för vissa åtgärder kan det istället krävas en anmälan.

Här följer några exempel på vad som kräver en anmälan:

 • Installera en ny eldstad eller en kassett i befintlig öppenspis
 • Bygga en komplementbyggnad upp till 25 kvadratmeter som är undantagen lovplikt
 • Bygga till ett bostadshus på max 15 kvadratmeter som är undantagen lovplikt
 • Väsentligt ändra planlösning
 • Ändra en byggnads konstruktion
 • Inreda en ytterligare bostad i ett enbostadshus
 • Ändra ventilation, VVS och brandskydd

Om ni är osäkra om en åtgärd kräver bygglov eller en anmälan kontakta bygglovshandläggaren för rådgivning.

Handlingar för anmälan

Till en anmälan krävs en anmälningsblankett som finns att tillgå i blanketter. Vid en anmälan krävs det väldigt olika handlingar för olika åtgärder och här följer de vanligaste anmälningsärendena.

Eldstad och rökkanal

 • Planlösning över byggnaden och där platsen för eldstaden markeras
 • Namn och beteckning på tänkt eldstad och rökkanal
 • Sektionsritning som visar rökkanalens placering genom byggnaden

Attefallshus

 • Situationsplan (visar byggnadens placering på tomt)
 • Fasadritningar
 • Planlösning
 • Sektionsritning
 • Systemritning (detalj över grund, yttervägg, bjälklag och tak)

Rivning

 • Situationsplan (med byggnaden markerad)
 • Materialinventering av byggnaden

En anmälan resulterar i att miljö- och byggnämnden meddelar ett startbesked eller nekar ett startbesked.

Ett startbesked innebär att byggnadens tekniska egenskaper har granskats och antas uppfylla samhällets krav. För att byggnationen ska få påbörjas krävs att STARTBESKED har beviljats.

Ibland kan det krävas att man har ett TEKNISKT SAMRÅD innan startbesked kan beviljas.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Anmälan till Miljö- och byggnämnden

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-12 | skapad: 2014-11-25

Bygglov & Anmälan

  Bygglov - Bygglovsguiden

Bygglov Bygglov krävs i regel alltid om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra utseende på en byggnad men [...]

  Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jord- och skogsbrukets behov är undantagen från lov- och anmälningsplikt enligt plan- och bygglagen (PBL). En ekonomibyggnad är [...]

  Förhandsbesked

När du planerar att bygga ett nytt hus eller ersätta ett befintligt hus utanför planlagt område är det en del [...]

  Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) krävs vid de flesta byggnationer. Endast vid enklare åtgärder som mindre tillbyggnader av enbostadshus och komplementbyggnader behöver [...]

  Kontrollplan

En kontrollplan ska alltid finnas för en byggnation som kräver bygglov eller anmälan. I många fall kan kontrollplanen vara enkel [...]

  Rivnings- och marklov

Har du planer på att riva en byggnad eller ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt [...]

  Slutbesked

När du visat att alla krav enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och miljö- och byggnämnden [...]

  Startbesked

Ett beviljat startbesked innebär att du får påbörja din byggnation. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för byggnationen och vilka ytterligare krav [...]

  Tekniskt samråd

Om ett tekniskt samråd krävs för att du ska kunna få ett startbesked står detta angivet i bygglovsbeslutet. Du som [...]