Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning.

Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader när din bostad behöver anpassas för att underlätta ditt dagliga liv.

  Ansokan-om-bostadsanpassningsbidrag-fullmakt

Till ansökan ska bifogas ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret.

Om du inte är nöjd med beslutet

Du har rätt att överklaga kommunens beslut om du inte är nöjd. Då skickar du, inom tre veckor från det du fått beslutet, ett skriftligt överklagande till kommunen. Det står också på beslutet hur du gör.

Hur du ansöker

Ansökningsblanketten kan du få från kommunens handläggare eller arbetsterapeuter. De finns också att skriva ut från kommunens hemsida. Till din ansökan kan du också behöva bifoga ett intyg från sakkunnig som styrker att åtgärden är nödvändig. En sakkunnig kan till exempel vara arbetsterapeut, läkare eller sjukgymnast. Vid större åtgärder ska du också bifoga kopia på anbud, offert eller kostnadsberäkning och ritningar. Detta kan kommunens handläggare också hjälpa till med.

Vad du kan få bidrag för

Du kan få bidrag för att åtgärda fasta funktioner i bostaden som behövs för att klara de vanliga boendefunktionerna. Det vill säga ta dig in och ut ur din bostad, förflytta dig inom bostaden, laga mat, sköta din personliga hygien, sova, vila och umgås.

Vanliga exempel är borttagning av trösklar, montering av stödhandtag, kilar, ramper eller trapphissar. Du kan inte få bidrag om något behöver åtgärdas av väsentligen andra orsaker, till exempel eftersatt underhåll. Det går inte heller att få bidrag för sådant som man normalt tar med sig när man flyttar. Kommunens handläggare ger gärna ytterligare information om och svarar på frågor kring bostadsanpassningar, se kontaktuppgifter på sista sidan.

Vad som gäller om du flyttar

När du köper eller byter en bostad ställer lagen krav på att den bostad du väljer är lämplig med hänsyn till ditt funktionshinder. Undantag finns om det finns särskilda skäl för valet av bostad. Kontakta gärna kommunens handläggare om den nya bostaden behöver anpassas.

Hur stort bidraget är

Bidraget lämnas för de åtgärder som du beviljas och är inte knutet till din ekonomi.

Om du inte själv äger din bostad

Det är ditt eget ansvar att se till att din hyresvärd eller bostadsrättsförening godkänner att du anpassar din bostad på aktuellt sätt. Det kan vara klokt att ni båda skriver under ett enkelt ”avtal” där det står vad ni är överens om.

Hur anpassningen utförs

När ansökan har beviljats så beställer du din anpassning och får den utförd. Du får din faktura och skickar en kopia på den till kommunen tillsammans med uppgift om till vilket konto ditt bidrag ska utbetalas.

Du kan också låta kommunens handläggare beställa anpassningen och med ditt bidrag direkt betala den entreprenör som utför anpassningen.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Bostadsanpassningsbidrag

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2014-11-25

Bo & Bygga

  Återvinning & Sophantering

Det är företaget FTI (Förpacknings & tidningsinsamlingen) som ansvarar för våra återvinningsstationer i kommunen. Hitta din närmaste återvinningsstation (FTI webbplats) [...]

  Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader [...]

  Fastighetsförsäljning av Brunnen 6

Med anledning av att felaktiga uppgifter förekommer kring tomtpriset och bygglov vill Nybro kommun förtydliga hanteringen av fastigheten Brunnen 6. [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Tomtkö för villatomter

Fredag 1 februari släpper Nybro kommun en ny e-tjänst. E-tjänsten är en tomtkö för kommunens villatomter. E-tjänsten kommer att finnas [...]

 Bo på landet

Här hittar du all information om: Bo på landet (kategori).

  Inventering av Nybro stad

Nu arbetar vi fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Planen ska peka ut den långsiktiga inriktningen för hur [...]