Landsbygdsutveckling i strandnära läge 2015

Planen för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) är ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen från 2007. Planens huvudsyfte är att utreda vilka sjöar i kommunen som kan vara lämpliga för bebyggelse och vilka som inte bör exploateras.

De fastighetsägare som berörs av denna plan bör se den som en möjlighet att utnyttja tidigare svårutnyttjad mark. Det är upp till varje enskild fastighetsägare att ta ställning till om den utvidgade möjligheten ska utnyttjas eller inte. Om du som fastighetsägare är intresserad av att bygga vid din sjö och den finns angiven som lämplig för LIS är du välkommen att kontakta oss för att söka ett förhandsbesked och strandskyddsdispens.

Att sjön finns med i LIS-planen innebär inte automatiskt att byggnation kommer att få genomföras, men LIS-planen ger oss möjlighet att utreda strandskyddet vidare  enligt främst ett av särskilda skälen:

  • Att ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

  Plan för Landsbygdsutveckling i strandnära läge antagandehandling – PDF (9 MB)

Ta kontakt med Per Ahlgren nedan om du är intresserad av att söka förhandsbesked och/eller strandskyddsdispens.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Landsbygdsutveckling i strandnära läge 2015

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2015-06-09

Bo på landet