Blankett – Skötsel av husnära träd

Nybro kommuns markinnehav är väl spritt i kommunen men det är till stor del koncentrerat till tätorterna. En stor del av den mark som finns i och kring våra tätorter är trädbevuxen, antingen som natur- eller parkmark. Med naturmark menar vi mark som inte är bebyggd eller anlagd och innefattar bl.a. skog, åker, annan öppen mark och våtmarker.
Vid skötseln av denna mark vägs olika värden och intressen mot varandra utifrån lagar och interna riktlinjer.

Om du önskar att vi ska ta ner ett träd bör Du först kontakta berörda grannar och försäkra Dig om att ni alla har samma önskan. Sedan fyller du i och skickar in blanketten som du hittar under  Mina sidor.

Har du inte möjlighet att själv skriva ut blanketten så ring till Medborgarkontoret 0481-45 000 så får du den hemskickad.

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-11 | skapad: 2018-08-16
Webbredaktör: Frida Johansson | Frida.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 6431 - kategori: 120

Bo & Bygga

  Återvinning & Sophantering

Det är företaget FTI (Förpacknings & tidningsinsamlingen) som ansvarar för våra återvinningsstationer i kommunen. Hitta din närmaste återvinningsstation (FTI webbplats) [...]

  Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Du kan få ekonomiskt bidrag för att täcka merkostnader [...]

  Taxan för villatomter höjs!

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 om en höjning av taxan för kommunens villatomter. Höjningen kommer att ske i två [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Tomtkö för villatomter

Fredag 1 februari släpper Nybro kommun en ny e-tjänst. E-tjänsten är en tomtkö för kommunens villatomter. E-tjänsten kommer att finnas [...]

 Bo på landet

Här hittar du all information om: Bo på landet (kategori).