Allmänt om miljö, hälsa och livsmedel

Miljö- och byggnämnden arbetar med tillsyn av efterlevnad av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen med mera. Vi har också en rådgivande funktion till företag, privatpersoner och övriga kommunala förvaltningar.

Miljötillsynens och hälsoskyddsarbetets uppgift är att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön, arbeta för att användning av mark och vatten sker så att en långsiktigt god hushållning tryggas, att material, varor och energi hanteras i kretslopp samt att den biologiska mångfalden och värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och bevaras. Miljö- och byggnämnden ska genom miljötillsyn verka för att de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen på sikt uppfylls.

Miljö- och byggnämnden arbetar även för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel.

Relaterat: Webbsida för: Allmänt om miljö, hälsa och livsmedel

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-01 | skapad: 2014-11-13

Miljö & Boende

  Allemansrätten - vad gäller?

När sommaren äntligen är här kommer många frågor om allemansrätten och vad som gäller vid olika typer av aktiviteter som [...]

  Bostäder till salu

Här hittar du lediga hus, fritidshus och lägenheter i Nybro kommun. De objekt som visas på denna sida hämtas automatiskt [...]

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt & Hållbart, syftar till att visa [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Kommunen minskar utsläpp

Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel.

  På gång i Bolanders park

Bolanders torräng är en flerårig anlagd ängsyta som ska visa på en långsiktig trygg, resurssnål, attraktiv och hållbar miljö i [...]

  Pusta ut på Stadshusplan!

Markarbete pågår just nu med att utveckla Stadshusplan till en grön oas och mötesplats för besökare och verksamma i staden. [...]

 Bo & Bygga

Här hittar du all information om: Bo & Bygga (kategori).

 Flytta hit

Här hittar du all information om: Flytta hit (kategori).

 Gator & Trafik

Här hittar du all information om: Gator & Trafik (kategori).

 Kulturmiljö

Här hittar du all information om: Kulturmiljö (kategori).

  Leva och bo i Nybro kommun

Möjligheterna är många Vi arbetar just nu med 42 nya naturnära villatomter med Svartbäcksmåla aktivitetsområden som närmaste granne. Närheten till [...]

 Naturvård

Här hittar du all information om: Naturvård (kategori).