Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du som äger eller hyr en fastighet arbetar systematiskt och kontinuerligt med ditt brandskydd. Alla ska bedriva ett sådant arbete. Vid omfattande verksamheter ska arbetet dokumenteras. Om du behöver lite hjälp för att komma igång ger vi dig här några tips på vad vi tycker ska ingå.

Ansvarsfördelning.

Då ansvaret för brandskyddet är delat mellan den som äger fastigheten och den som använder den är det viktigt att det är klart vem som står för vad. Denna ansvarsfördelning bör finnas som en bilaga till hyresavtalet och vara känd för båda parter. I alla verksamheter är det även viktigt att det finns en person som är ansvarig för brandskyddet.

Brandskyddsbeskrivning. 

Brandskyddsbeskrivningen anger vilket tekniskt brandskydd som finns i byggnaden. Det ska bland annat framgå var brandcellsgränser finns, utrymningsvägar, släckutrustning, larmade och sprinklade ytor med mera. Beskrivningen kan du ha som underlag vid dina egenkontroller av brandskyddet.

Egenkontroller av brandskyddet.

All brandteknisk utrustning ska kontrolleras så att den fungerar som den ska. Det ska framgå vad som kontrollerats, när, av vem, eventuella brister och när dessa ska åtgärdas och av vem.

Utbildningsplan

Det är viktigt att den som har fått en uppgift i brandskyddsorganisationen får den utbildning som krävs. Övrig personal behöver också känna till de risker som finns i verksamheten så att de kan agera på rätt sätt vid ett nödläge.

Handlingsplan vid brand

Handlingsplanen vid brand talar om hur du sak agera vid en brand eller i ett annat nödläge. Den enklaste handlingsplanen är rädda, varna, larma och släck. Det kan även finnas särskilda uppgifter för vissa i personalen. Det är viktigt att planen övas med jämna mellanrum och att den utvärderas för att den ska fungera så bra som möjligt om olyckan skulle vara framme.

Brandskyddsansvarig.

Som brandskyddsansvarig är det din uppgift att se till att det systematiska brandskyddsarbetet görs enligt de rutiner som finns. Du är också er kontaktperson till oss på räddningstjänsten. Den ansvarige bör ha mandat att kunna fatta egna beslut om brandskyddet och ha en egen budget.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2014-11-03

Brandskydd för näringsliv och föreningar

  Brandtillsyn

Att göra en tillsyn är vårt sätt att se till att du uppfyller de krav som ställs på dig som [...]

  Samlingslokaler

Samlingslokaler är lokaler där det får vistas fler än 150 personer på samma gång. I sådana lokaler finns det särskilda [...]

  Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du som äger eller hyr en fastighet arbetar systematiskt och kontinuerligt med ditt brandskydd. Alla ska [...]

  Brandfarliga varor

Du som hanterar brandfarliga varor kan behöva tillstånd för det. Här kan du läsa mer om vad som gäller. Brandfarlig [...]

  Explosiva varor

Du som på olika sätt hanterar explosiva varor kan behöva tillstånd för det. Detta för att vi ska kunna se [...]