Brandtillsyn

Att göra en tillsyn är vårt sätt att se till att du uppfyller de krav som ställs på dig som fastighetsägare eller verksamhetsutövare. Vi gör främst tillsyn enligt två lagstiftningar, Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Vad säger lagen?

Alla som äger och använder byggnader eller andra anläggningar ska se till att det finns skälig utrustning för att kunna släcka bränder och rädda liv. Man ska även vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador som kan uppstå till följd av en brand.

Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

De flesta tillsyner som vi på räddningstjänsten genomför görs enligt lagen om skydd mot olyckor. Vid en tillsyn tittar vi både på det byggnadstekniska brandskyddet och det organisatoriska brandskyddet. Då ansvaret för brandskyddet är delat mellan de som äger och de som använder byggnaden är det viktigt att båda parter finns med vid en tillsyn. Om det finns brister i brandskyddet kan vi komma med krav på att dessa ska rättas till. I samband med dessa krav kan även förbud och eventuellt vite förekomma.

Tillsyn enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Vi på räddningstjänsten gör även tillsyn vid de verksamheter där det finns brandfarlig vara i tillståndspliktiga mängder. Vid en tillsyn enligt tittar vi på om hanteringen sker enligt de lagar som finns. Om det finns brister i hanteringen kan vi komma med krav på att dessa ska rättas till. I samband med dessa krav kan även förbud och eventuellt vite förekomma. I värsta fall kan tillståndet återkallas.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Brandtillsyn

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-01 | skapad: 2014-11-03

Brandskydd för näringsliv och föreningar

  Brandtillsyn

Att göra en tillsyn är vårt sätt att se till att du uppfyller de krav som ställs på dig som [...]

  Samlingslokaler

Samlingslokaler är lokaler där det får vistas fler än 150 personer på samma gång. I sådana lokaler finns det särskilda [...]

  Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du som äger eller hyr en fastighet arbetar systematiskt och kontinuerligt med ditt brandskydd. Alla ska [...]

  Brandfarliga varor

Du som hanterar brandfarliga varor kan behöva tillstånd för det. Här kan du läsa mer om vad som gäller. Brandfarlig [...]

  Explosiva varor

Du som på olika sätt hanterar explosiva varor kan behöva tillstånd för det. Detta för att vi ska kunna se [...]